Jesteś tutaj

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Podstawy prawne funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (WZZK):


Do podstawowych zadań Zespołu należy:

  1. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
  2. przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie wojewodzie wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego;
  3. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
  4. opiniowanie Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego.

Obsługa kancelaryjno – biurowa WZZK realizowana jest przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW – tel. 61 854 99 44

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach