Jesteś tutaj

Wnioski z oceny zagrożeń

Przyczynami powstawania zagrożeń dla zdrowia, życia i mienia ludności oraz środowiska naturalnego o wielkich rozmiarach na znacznym obszarze, mogą być:

 • katastrofy naturalne i awarie techniczne mogące być przyczyną wprowadzenia stanu klęski żywiołowej,
 • szczególne zagrożenia bezpieczeństwa obywateli, w tym spowodowane działaniami terrorystycznymi mogące być przyczyną wprowadzenia stanu wyjątkowego,
 • zewnętrzne zagrożenia państwa, w tym spowodowane działaniami terrorystycznymi mogące być przyczyną wprowadzenia stanu wojennego.

Dokonując analizy poszczególnych najbardziej realnych i mających potencjalnie największe, negatywne skutki zagrożeń określono w sposób matematyczny najbardziej prawdopodobne zagrożenia, którymi są:

 • powodzie,
 • epidemie,
 • epizootie,
 • skażenia radiologiczne,
 • akty terroru,
 • zbiorowe zakłócenia porządku publicznego,
 • kryzysy polityczno-militarne.

W dalszej kolejności przeanalizowano, czy ewentualne skutki wytypowanych według powyższego kryterium zagrożeń mogą być powodem wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz czy służby, inspekcje i straże posiadają odpowiednie plany do reagowania na te zagrożenia. Taka analiza pozwoliła wytypować zagrożenia, które wymagają opracowania szczegółowych procedur w ramach Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego Województwa Wielkopolskiego, a zagrożeniami tymi są:

 • zagrożenie powodziowe,
 • epidemie,
 • epizootie,
 • zagrożenia radiologiczne.

Dokonana analiza zagrożeń pozwoliła na wysnucie następujących wniosków:

 • istnieje potrzeba opracowania w wojewódzkim planie reagowania kryzysowego szczegółowych procedur postępowania na zagrożenie powodziowe, radiologiczne, epidemie i epizootie, które umożliwią podjęcie skutecznych i skoordynowanych działań ograniczających negatywne skutki tych zagrożeń dla mieszkańców Wielkopolski.
 • na pozostałe zagrożenia lub zagrożenia niezdefiniowane w chwili obecnej, które pomimo wszystko będą wymagały skoordynowanych działań pod kierownictwem Wojewody istnieje potrzeba opracowania procedury ogólnej działań Zespołu w sytuacjach klęski żywiołowej.
 • ze względu na uregulowania prawne i specyficzny charakter działań sil i środków Sił Zbrojnych RP istnieje potrzeba opracowania odrębnej procedury będącej integralną częścią Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego Województwa Wielkopolskiego.

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach