Jesteś tutaj

Straże gminne (miejskie)

Nadzór wojewody nad strażami gminnymi (miejskimi)

       Uprawnienia wojewody w zakresie nadzoru nad strażami gminnymi (miejskimi) wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) wojewoda sprawuje przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu.

Nadzór ten obejmuje działalność straży w zakresie: 

 1. wykonywania ustawowych uprawnień (art. 12 ustawy), 
 2. użycia broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego,
 3. ewidencji (art. 9a ust. 1 ustawy):
  • etatów,
  • wyposażenia, w tym środków przymusu bezpośredniego, broni palnej bojowej, urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego, środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, pojazdów,
  • wyników działań straży.

Wojewoda sprawuje nadzór przez: 

 1. okresowe lub doraźne kontrole, obejmujące całokształt lub część spraw poddanych nadzorowi, 
 2. wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz kontrolę prawidłowości i terminowości ich realizacji, 
 3. podejmowanie innych czynności zmierzających do usunięcia stwierdzonych uchybień i zapobieżenia ich powstawaniu.

Plan kontroli straży gminnych (miejskich) w 2020 r.

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach