Jesteś tutaj

Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych (ZK-X) - zadania

Do zakresu działania Stanowiska do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 1. w zakresie właściwości pełnomocnika:
  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
  2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
  3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
  4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  5. opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Wojewody planu ochrony informacji niejawnych w urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji,
  6. opracowywanie instrukcji w sprawie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w komórkach organizacyjnych urzędu oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony, jak również sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w komórkach organizacyjnych urzędu,
  7. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  8. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających,
  9. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w urzędzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
  10. przekazywanie odpowiednio Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbie Kontrwywiadu Wojskowego danych do ewidencji osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w lit. i,
  11. nadzorowanie pracy kancelarii tajnej,
  12. nadzorowanie wykonywania zadań wynikających z funkcji Wojewody, jako następcy prawnego przedsiębiorstw prywatyzowanych, upadających i likwidowanych, w zakresie ochrony informacji niejawnych, a zwłaszcza w zakresie przejmowania dokumentów niejawnych z likwidowanych kancelarii tajnych,
  13. opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa urzędu,
  14. prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku naruszania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  15. nadzorowanie i koordynowanie realizacji spraw związanych z ochroną fizyczną informacji niejawnych oraz współpraca z Biurem Obsługi i Informatyki w zakresie ochrony obiektów, osób i mienia urzędu,
  16. weryfikacja i bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji w ramach pełnienia funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 2. w zakresie właściwości kierownika kancelarii tajnej:
  1. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
  2. udostępnianie materiałów osobom do tego uprawnionym,
  3. wydawanie materiałów osobom do tego uprawnionym, które zapewniają odpowiednie warunki do ich przetwarzania,
  4. egzekwowanie zwrotu materiałów,
  5. kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania materiałów w kancelarii oraz w urzędzie,
  6. organizowanie i wykonywanie przewozu przesyłek niejawnych zawierających tajemnicę prawnie chronioną,
  7. szkolenie indywidualne i grupowe pracowników urzędu w zakresie obsługi urządzeń ewidencyjnych,
  8. udział w opracowywaniu i aktualizowaniu wewnętrznych regulacji prawnych w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  9. przeprowadzanie konsultacji w zakresie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej z kierownikami kancelarii tajnych innych jednostek,
  10. przejmowanie i udostępnianie dokumentów niejawnych po przedsiębiorstwach państwowych z obszaru województwa będących w stanie likwidacji, upadłości lub prywatyzacji,
  11. prowadzenie rejestru pieczęci i stempli urzędowych;
 3. w zakresie spraw dotyczących obiegu i ewidencji dokumentów niejawnych:
  1. przyjmowanie, rejestrowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentów niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” osobom uprawnionym,
  2. egzekwowanie zwrotu udostępnionych materiałów niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”,
  3. przekazywanie materiałów niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” między komórkami organizacyjnymi urzędu oraz przesyłanie materiałów niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” poza urząd,
  4. nadzorowanie czynności realizowanych przez wykonawców dokumentów niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” pod kątem ich zgodności z zarządzeniami i instrukcjami wdrożonymi w urzędzie,
  5. udział w opracowywaniu i aktualizowaniu wewnętrznych regulacji prawnych w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  6. zarządzanie systemami ochrony elektronicznej wykorzystywanymi w ochronie informacji niejawnych (systemem kontroli dostępu, systemem sygnalizacji włamania i napadu oraz ppoż.),
  7. szkolenie pracowników urzędu w zakresie przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”,
  8. udział w kontrolach stanu ochrony informacji niejawnych realizowanych przez pełnomocnika w komórkach organizacyjnych urzędu i kancelarii tajnej,
  9. przyjmowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych pracowników urzędu oraz kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Wojewodę, zobowiązanych do ich złożenia właściwymi przepisami.

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach