Jesteś tutaj

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Prawnych (ZK-IX) - zadania

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Prawnych należy w szczególności:

  1. zapewnienie Wydziałowi obsługi prawnej w zakresie niezastrzeżonym dla Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru, w tym:
    1. udzielanie porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa i orzecznictwa na potrzeby spraw prowadzonych w Wydziale,
    2. sporządzanie opinii prawnych, w tym opiniowanie projektów porozumień, umów oraz aktów normatywnych przygotowywanych przez komórki organizacyjne Wydziału;
  2. prowadzenie spraw organizacyjnych Wydziału w zakresie niezastrzeżonym dla Oddziału Logistyki;
  3. realizacja zadań związanych z obowiązkową ochroną obiektów, w tym opracowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz prowadzenie wojewódzkiej ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;
  4. sprawowanie nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) na terenie województwa w zakresie określonym odrębnymi przepisami;
  5. wyznaczanie miejsc przeznaczonych do niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych na terenie województwa.

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach