Jesteś tutaj

Samodzielna aplikacja „ARCUS 2005”

„Baza danych sił i środków województwa wielkopolskiego”, która ewoluowała od bazy „papierowej” poprzez aplikacje oparte na pakiecie biurowym „Office” do bazy obsługiwanej przez samodzielną aplikację, została opracowana przez zespół pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, pod kierownictwem Dariusza DYMKA w składzie: Grzegorz SZYMAŃSKI - programowanie, Włodzimierz CHORYŃSKI i Jerzy DEMBNY - konsultanci.

Samodzielna aplikacja „ARCUS 2005” jest kontynuacją poprzedniej aplikacji „ARCUS 2004”. Różni się ona od poprzedniczki innym sposobem zliczania zasobów oraz zapisywania danych, co pozwala na jednoczesne przeglądanie wszystkich zasobów jednostki niezależnie od ich umiejscowienia w grupie czy klasie (brak zakładek tematycznych) a ponadto przygotowuje tabele z danymi (Ryc. 1) do zobrazowania w aplikacjach GIS (np. ARCUS - GEO).

Ryc. 1Aplikacja umożliwiającą zbieranie, przechowywanie, analizę informacji dotyczących zasobów gmin województwa w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych, przedstawianie ich w formie graficznej na mapie gminy (powiatu, województwa), generowanie raportów o stanie sił i środków gminy, powiatu, zliczanie zasobów w układzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub wybranych jednostek administracji samorządowej.

Moduł mapowy umożliwia: prognozowanie skażeń i zagrożeń oraz zobrazowanie ich na mapie, automatyczne wyszukiwanie miejscowości i ich umiejscawianie na mapie a ponadto ma rozbudowany moduł graficzny umożliwiający wykonywanie planów, lub zobrazowanie sytuacji kryzysowej na mapie.
Przy pomocy „ARCUS 2005” rozwiązany jest problem kompleksowego gromadzenia danych od szczebla gminy do szczebla województwa i transferu danych z gminy do powiatu i województwa. Jest to narzędzie funkcjonujące w jednostkach samorządowych szczebla gminy i powiatu oraz na szczeblu wojewódzkim w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim a także kilku innych województwach. Aplikacja wykorzystywana jest też w jednostkach administracji zespolonej i niezespolonej (na podstawie udzielonej licencji) w dwóch województwach (Ryc.2).

Ryc. 2Podstawowym źródłem informacji w bazie jest gmina, która po wprowadzeniu danych, dokonuje ich transferu do szyfrowanego, binarnego pliku wymiany. Plik (wielkość od kilku do stukilkudzisięciu KB w zależności od ilości informacji) przesyłany jest jako załącznik poczty elektronicznej do starostwa powiatowego i WCZK. Operator bazy wczytuje dane z pliku, które aktualizują dane w jego bazie co jest sygnalizowane w polach informacyjnych obrazujących datę dokonanych w gminie zmian oraz datę transferu danych (informacje te zawarte są w pliku wymiany).

 

 

 

 

 

 

(Ryc. 3)Zakres gromadzonych danych w grupie "Zasoby" (Ryc. 4)Dane gromadzone są w 2 grupach: zagrożenia oraz zasoby, które dzielą się na klasy, rodzaj i podrodzaj (Ryc. 3 i 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełny zakres informacji dotyczącej zasobu (Ryc. 5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższe dane można wyeksportować do pliku w formacie .slk lub .csv. Jeżeli w komputerze zainstalowany jest „Excel”, "LibreOffice" lub „OpenOffice”, można z poziomu aplikacji plik eksportu otworzyć i edytować.

Zobrazowanie wybranych zasobów na mapie wraz z danymi wybranej jednostki – oznaczonej chorągiewką - z zadanego obszaru (w postaci okręgu o określonym promieniu lub w postaci prostokąta) (Ryc. 6).

Ryc. 6

 

Zobrazowanie na mapie położenia wybranych jednostek oraz liczby mieszkańców z podziałem na kobiety i mężczyzn, w miejscowościach na wybranym obszarze gminy – czerwony okrąg na rycinie (Ryc. 7).

Ryc. 7

 

Możliwości graficzne w module mapa – nanoszenie różnych kształtów (różnie wypełnionych lub bez wypełnienia), linii, znaków taktycznych, zobrazowanie wyszukanej miejscowości z listy wszystkich miejscowości w gminie (Ryc. 8).

Ryc. 8

 

Prognozowanie i zobrazowanie na mapie skażeń chemicznych oraz automatyczne przenoszenie danych do meldunku (Norma ATP 45) (Ryc. 9).

Ryc. 9

 

Prognozowanie i zobrazowanie na mapie zagrożeń – tutaj w przypadku zakażenia wirusem H5N1 - obszar zapowietrzony o promieniu 3 km i obszar zagrożony o promieniu 10 km (Ryc. 10).

Ryc. 10

Artykuł w wersji *.pdf

Autor artykułu: Włodzimierz Choryński

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach