Jesteś tutaj

Przedsięwzięcia obronne województwa wielkopolskiego na 2020 rok

 

Aktualna i prognozowana na rok 2020 i kolejne lata sytuacja międzynarodowa i inne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa, określone w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2014 r. oraz w Polityczno-Strategicznej Dyrektywie Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2019 roku, stanowiącej załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2019 r. determinują wymagania wobec struktur pozamilitarnych w zakresie przygotowań obronnych które obejmują:

  1. Odpowiednie przygotowanie administracji publicznej, przedsiębiorców realizujących zadania obronne oraz społeczeństwa do współdziałania ze strukturami militarnymiw warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa (w tym zagrożenia atakami terrorystycznymi) i w czasie wojny;
  2. Zapewnienie optymalnych warunków do sprawnego podejmowania decyzji i trwałego koordynowania działań przez organy administracji publicznej wszystkich szczebli w czasie pokoju, kryzysu a przede wszystkim wojny;
  3. Utrzymanie w stałej gotowości do działania i sukcesywne doskonalenie Systemu Obrony Województwa poprzez zwiększenie sprawności organizacyjnej jego pozamilitarnej części w czasie pokoju, w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
  4. Osiągnięcie sojuszniczych standardów zapewniających warunki do obrony państwa,a także pełnej integracji struktury reagowania obronnego z systemem bezpieczeństwa NATO;
  5. Zwiększanie możliwości realizacji zadań operacyjnych określonych w „Planie operacyjnym funkcjonowania województwa wielkopolskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”;
  6. Ukierunkowanie na stopniowe dochodzenie do pożądanego poziomu organizacji i zabezpieczenia technicznego systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, oraz wdrażania ustaleń zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. 2004 nr 98 poz. 978 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa;
  7. Zaspokajanie potrzeb mobilizacyjnych i logistycznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) oraz zabezpieczenie wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony i w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
  8. Zabezpieczenie potrzeb wojsk sojuszniczych w ramach zadań operacyjnych oraz wysokiego poziomu wsparcia logistycznego (HNS - obowiązki państwa gospodarza).

Źródło:
dokument Nr ZK-VI.6511.74.2019.3
Wytyczne Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 31 grudnia 2019 r. do działalności
w zakresie pozamilitarnych przygotowań

obronnych w województwie wielkopolskim w 2020 roku.

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach