Jesteś tutaj

Program "Razem bezpieczniej im.Władysława Stasiaka" na lata 2018-2020

Założenia Programu

„Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” został ustanowiony Uchwałą nr 6 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2018 r. (M.P.2018.167

Głównym celem Programu jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

 W 2020 roku w budżecie państwa na realizację Programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 6 000 000 złotych, kwota ta zostanie w całości rozdysponowana na realizację projektów w poszczególnych województwach w celu szczegółowym nr 2 Programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.

Nabór wniosków w 2020 roku - najważniejsze informacje:

  1. O dofinansowanie mogą ubiegać się:
    • jednostki samorządu terytorialnego
    • organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieprowadzące działalności gospodarczej, działające na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
  2. Zgłaszane projekty zadań publicznych powinny wpisywać się w założenia Programu.
  3. Wnioskowana kwota nie może przekroczyć 100 000 zł.
  4. Udział własny powinien stanowić minimum 20 % kosztów realizacji zadania,
  5. Podpisaną dokumentację zawierającą 2 egzemplarze wniosku oraz płytę CDR (z plikami: dokument programu Word oraz PDF – skan podpisanego wniosku) należy przesłać wraz z pismem przewodnim na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (al. Niepodległości 16/18, 61‑713 Poznań) lub złożyć w sekretariacie Wydziału bądź Kancelarii Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, do dnia 21 lutego 2020 r.
  6. Pozostałe informacje, w tym formularz wniosku wraz z instrukcją wypełnienia dostępne są na oficjalnej stronie Programu.

Wyniki I etapu naboru projektów

W dniach 6 i 9 marca 2020 r. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego zespołu do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” w województwie wielkopolskim, dotyczące oceny formalnej i merytorycznej 66 projektów złożonych przez podmioty, ubiegające się o udzielenie dotacji w 2020 roku w ramach Programu.

Podczas posiedzenia Zespołu wytypowano 20 najwyżej ocenionych projektów, które zostały przesłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, celem weryfikacji w kolejnym etapie procedury naboru.

Lista najwyżej ocenionych projektów

Rozstrzygnięcie etapu ministerialnego

W dniu 16 lipca 2020 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło Listę rankingową projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w 2020 r. w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Spośród 20 projektów rekomendowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, akceptację kierownictwa MSWiA uzyskało 6 projektów z województwa wielkopolskiego:

Lp. Podmiot Tytuł projektu
1 Miasto i Gmina Swarzędz Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Gminie Swarzędz
2 Miasto i Gmina Swarzędz

Poprawa bezpieczeństwa na ul. Cieszkowskiego w Swarzędzu

3 Gmina Trzemeszno Zwiększenie bezpieczeństwa przejść dla pieszych w Trzemesznie
4 Powiat Ostrowski Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 5311P ul. Grabowska w Ostrowie Wielkopolskim
5 Powiat Pilski BEZPIECZNI w powiecie pilskim -  świecimy (przykładem) na przejściach dla pieszych
6 Miasto i Gmina Września Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta i Gminy Września

 

Kontakt z wielkopolskim koordynatorem:

Izabela Franczak
Inspektor wojewódzki
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
tel. 61 854 99 49
e-mail: ifranczak@poznan.uw.gov.pl
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
www.poznan.uw.gov.pl

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach