Jesteś tutaj

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego

Główne założenia programowania, planowania oraz realizacji szkolenia obronnego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim oraz w jednostkach samorządu terytorialnego


Priorytety szkoleniowe

Głównymi priorytetami szkolenia obronnego w 2020 roku będą:

 1. przygotowanie osób realizujących zadania obronne w jednostkach samorządu terytorialnego i zespolonej administracji rządowej do opracowania kolejnej edycji dokumentacji planowania operacyjnego, następnie ich wykonanie wraz z pozostałymi dokumentami planowania obronnego;
 2. nabycie przez organy administracji publicznej umiejętności sprawnego współdziałania określonego możliwościami logistycznymi z organami administracji wojskowej i dowodzenia Sił Zbrojnych RP oraz Sojuszniczymi Siłami Wzmocnienia w sytuacjach dynamicznych wynikających z działań w połączonej operacji obronnej na terenie województwa;
 3. doskonalenie przedsięwzięć mających na celu osiąganie przez organy administracji publicznej zdolności do realizacji zadań operacyjnych podczas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny, poprzez wypracowanie funkcjonalnych zasad współdziałania wszystkich elementów wspierających proces wypracowania decyzji, oparty na właściwej identyfikacji i ocenie zagrożeń;
 4. doskonalenie zasad współdziałania podmiotów wspierających realizację założeń wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Wielkopolskiego…” oraz koordynacji działań reagowania kryzysowego wynikających ze zdarzeń nadzwyczajnych, poprzez zintensyfikowanie praktycznych form szkolenia obronnego zapewniających umiejętność realizowania procedur wynikających z planu operacyjnego;
 5. podniesienie kwalifikacji w zakresie wspierania oraz podnoszenia zdolności uczestników szkolenia do realizacji zadań obronnych oraz realizowania procedur wynikających z planu operacyjnego, z uwzględnieniem procesu przygotowań obronnych realizowanych przez podlegle i nadzorowane podmioty.

Cele te zamierza się osiągnąć poprzez realizację następujących celów cząstkowych:

 1. doskonalenie przedsięwzięć mających na celu osiąganie przez organy administracji publicznej umiejętności zapewniających sprawne współdziałanie pozamilitarnych struktur obronnych państwa, właściwych dla współczesnych zagrożeń militarnych i terrorystycznych, w ramach sytemu kierowania obronnością na terenie województwa na różnych szczeblach, w tym z organami administracji wojskowej oraz z organami dowodzenia Sił Zbrojnych RP;
 2. skorygowanie i uaktualnienie koncepcji szkolenia obronnego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu przygotowań obronnych realizowanych przez podlegle i nadzorowane podmioty, w zakresie wspierania oraz podnoszenia zdolności uczestników szkolenia do realizacji zadań obronnych;
 3. doskonalenie praktycznych umiejętności kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych wchodzących w skład stanowisk kierowania do wypracowania decyzji, opartych na właściwej ocenie zagrożeń w sytuacjach zewnętrznego zagrożenia i w czasie wojny;
 4. doskonalenie i zgrywanie obsad stałych dyżurów ze szczególnym uwzględnieniem procedur przekazywania zadań i zbierania informacji o stanie ich realizacji;
 5. osiąganie przez organy administracji publicznej zdolności do sprawnej realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza, prowadzone z udziałem Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych;
 6. utrzymanie i pogłębianie wiedzy specjalistycznej pracowników wykonujących zadania obronne w administracji publicznej województwa;
 7. koordynowanie i pełnienie nadzoru merytorycznego nad przygotowaniem i prowadzeniem ćwiczeń obronnych realizowanych przez organy administracji samorządowej;
 8. sprawdzanie procedur uruchamiających system kierowania.

Podstawowe dane organizacyjne.

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego powinno przebiegać zgodnie z „Wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego do szkolenia obronnego na 2020 rok”.


W organizacji szkolenia obronnego główną uwagę skupia się na:

 1. realizacji działań, w szczególności o charakterze organizacyjno-prawnym oraz organizacyjno-szkoleniowym, zapewniających sprawne planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego zgodnie podstawami prawnymi zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 1829;
 2. właściwym podziale na grupy szkoleniowe osób objętych szkoleniem obronnym;
 3. doborze odpowiedniej problematyki i tematyki oraz form szkolenia w zależności od potrzeb szkoleniowych oraz charakteru wykonywanych zadań obronnych;
 4. określeniu tematyki szkoleniowej będącej podstawą przygotowania ćwiczenia obronnego;
 5. prowadzeniu przedsięwzięć szkoleniowych zawartych w uaktualnianych programach i planach szkolenia obronnego w zakresie uzupełniania wiedzy, doskonalenia współdziałania oraz sprawdzania stopnia utrzymywania gotowości obronnej;
 6. określeniu terminów przeprowadzenia samorządowych ćwiczeń wojewódzkich, ćwiczeń powiatowych, miejskich, gminnych oraz zajęć teoretycznych, gier i treningów wraz z nakładami finansowymi na ich realizację, rozliczanych w ramach dotacji celowej;
 7. kształtowaniu aktywnej postawy słuchaczy wobec omawianych zagadnień.

Szkolenie obronne realizowane jest w oparciu o:

 1. zaktualizowany program szkolenia obronnego na lata 2019 – 2021;
 2. zatwierdzony roczny plan szkolenia obronnego na kolejny rok kalendarzowy zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015, poz. 1829).

Źródło:
dokument Nr ZK-VI.657.119.2019.7
Wytyczne Wojewody Wielkopolskiego do szkolenia obronnego na 2020 rok.

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach