Jesteś tutaj

Planowanie cywilne

Planowanie cywilne to przedsięwzięcia planistyczne i organizacyjne oraz przygotowania rzeczowe, wykonywane zwłaszcza poprzez formułowanie planów i programów w zakresie zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy, zapewniające osiągnięcie właściwego stanu gotowości cywilnej i zarządzania kryzysowego na każdym stopniu podziału terytorialnego państwa.

Gotowość cywilna jest określeniem natowskim (Civil Preparedness) używanym w dokumentach dla określenia stanu zdolności sektora cywilnego (nie militarnego) w zakresie sprostania warunkom zagrożeń czasu pokoju i wojny.
Tak więc gotowość cywilna oznacza stan zorganizowania społeczeństwa (państwa), jego determinację (wolę) i możliwości (środki i umiejętności), pozwalające na podjecie w określonym czasie, miejscu i zakresie, zorganizowanego, adekwatnego do sytuacji i efektywnego działania zgodnie z przygotowanymi planami lub improwizacji stosownie do zadań wynikających z rzeczywistego zagrożenia.

Cel gotowości cywilnej Zadania gotowości cywilnej
Zapewnienie spokojnego i zrównoważonego rozwoju (akceptowanego poziomu bezpieczeństwa) poprzez przygotowanie i utrzymanie wiarygodnych i adekwatnych do zagrożeń zdolności reagowania w przypadku wystąpienia klęski, katastrofy i/lub innego zdarzenia powodującego lub mogącego spowodować sytuację kryzysową.
Działania powinny mieć charakter zorganizowany w układzie funkcjonalnym i terytorialnym na wszystkich szczeblach władzy, odpowiednio do zaistniałej sytuacji.Gotowość cywilna jest budowana wyłącznie dla sprostowania sytuacjom wykraczającym ponad akceptowanego poziomu bezpieczeństwa. Rutynowymi sprawami zajmują się służby dyżurne.
skuteczne administrowanie w sytuacji wykraczającej poza granicę akceptowanego poziomu bezpieczeństwa;
wdrażanie i utrzymywanie zdolności reagowania;

zagwarantowanie realizacji procesów społecznych i gospodarczych w sytuacji zagrożenia na akceptowanym poziomie;

zabezpieczenie racjonalnej i terminowej pomocy ofiarom klęsk i katastrof;

zapewnienie wsparcia sektora cywilnego dla wysiłków militarnych i obrony cywilnej podczas działań zbrojnych;

racjonalne wykorzystanie zasobów ludzkich, finansowych i materiałowych.

 

Zasady gotowości cywilnej
Elastyczność gotowość sprostania każdemu zagrożeniu i w każdych warunkach. Należy zachować margines dla inwencji operacyjnej.
Funkcjonalność wykorzystanie zasobów w dowolnej sytuacji na odcinku cywilnym jak i militarnym. Wymaga to ciągłego uaktyalniania dokumentacji i doskonalenia procesu zarządzania kryzysowego.
Efektywność to koszt - efekt i umożliwia prowadzenie racjonalnych działań na poziomie minimalnych kosztów ludzkich i finansowo-materiałowych.
Adekwatność przestrzeganie wymogu angażowania stosownych zasobów i kompetencji do określonej sytuacji. Gwarantuje to reagowanie na najniższym koniecznym poziomie reagowania.
Powszechność włączenie do systemu wszystkich poziomów władzy, instytucji, organizacji i podmiotów gospodarczych oraz wszystkich mieszkańców w tym mieszkańców innych państw na stałe zamieszkujących w Polsce.
Profesjonalizm personelu to wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, doświadczenie, zdolności mediacyjneitd. Profesjonalizm gwarantuje najlepsze wywiązywanie się z obowiązków, autorytet, wiarygodność i akceptację społeczeństwa.
Wiarygodność jest wynikiem skuteczności systemu i może zapewnić (lub nie) akceptację społeczną, ma to szczególne znaczenie zwłaszcza na poziomie lokalnym.
Akceptacja społeczna to rezultat profesjonalnych działań. Brak profesjonalizmu i ignorancja w połączeniu z arogancją wywołują skutki odwrotne i znacznie podwyższają ryzyko.
Gotowość to możliwości i umiejętności i nie jest to stan jednorazowy. Gotowość to stan osiągany w permanentnej działalności celowej, ciągle modyfikowany i doskonalony.
Zdolność do improwizacji umiejętność gwarantująca realizację ciągu uporządkowanych działań w zależności od sytuacji. Z doświadczenia wynika, że im niższy szczebel organizacyjny tym więcej improwizacji.
Przejrzystość zapewnienie poprawności struktyr działania w każdych warunkach bez konieczności sprawowania ciągłego nadzoru. Każdy element realizuje swoje zadania i nie stara się wkraczać w kompetencje innych.
Odpowiedzialność funkcjonalna oznacza odpowiedzialność organów i instytucji w zakresie sprawowanych funkcji. Poszczególne dziedziny działalności (funkcje) podporządkowane są władzy publicznej niezależnie od poziomu zarządzania. Odpowiedzialność odnosi się do wszystkich funkcji cywilnych istotnych dla gotowości cywilnej.
Odpowiedzialność terytorialna odnosi się do realizacji zadań gotowości cywilnej na poziomie jednostek administracyjnych: gmina, powiat, województwo. Jest ona zróżnicowana w zależności od szczebla zarządzania i sytuacji (pokój, wojna). Odpowiedzialność obejmuje wszystkie funkcje na wszystkich poziomach władzy.
Prymat jednego elementu nad innym, jednej zasady nad innymi jest w systemie niedopuszczalny. Wszystkie są równie ważne, wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Każdy element spełnia w systemie ważną, jemu przypisaną rolę.

 

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach