Jesteś tutaj

Pierwsza pomoc

„Kto uratował jedno życie, jakby cały świat ratował”
(zaczerpnięte z Talmudu)

Pierwsza pomoc – zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu na terytorium RP (ustawa z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym art. 3, ust. 7).

Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny dla funkcjonariuszy publicznych (ustawa o PRM art. 5, ust. 1).

Osoba, o której mowa powyżej, może poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (ustawa o PRM art. 5, ust. 2).

Czy wiesz, że:

  • Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest główną przyczyną śmierci w Europie.
  • Dochodzi do 350 – 700 tys. NZK w roku.
  • Szanse przeżycia maleją o 10 – 12% z każdą minutą opóźniającą defibrylację.
  • Szanse maleją wolniej o 3 – 4% jeśli świadkowie podejmą resuscytację krążeniowo – oddechową (RKO).
  • RKO w połączeniu z defibrylacją w czasie 3 – 5 minut od NZK może skutkować przeżywalnością na poziomie 49 – 75%.
  • Podjęcie RKO przez świadków zdarzenia może powodować   2 – 3 krotny wzrost przeżywalności.
  • Zwiększenie częstości podejmowania RKO przez świadków NZK mogłoby rocznie uratować 100 tys. osób.

Pamiętaj!

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy łączące zajęcia teoretyczne z praktycznymi, pozwalają zdobyć niezbędne umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, prowadzenia RKO i obsługi AED.

 

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach