Jesteś tutaj

Oddział Planowania Cywilnego (ZK-IV) - zadania

Do zakresu działania Oddziału Planowania Cywilnego należy w szczególności:

 1. opracowywanie i aktualizacja wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego;
 2. przygotowywanie zaleceń Wojewody do realizacji powiatowych planów zarządzania kryzysowego;
 3. opiniowanie oraz przedkładanie do zatwierdzenia Wojewodzie powiatowych planówzarządzania kryzysowego;
 4. planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego;
 5. współpraca z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Poznaniu w zakresie użycia jednostek wojskowych do wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
 6. zapewnienie obsługi WZZK, w tym dokumentowanie jego prac;
 7. współpraca z powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego;
 8. dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa dla WZZK, zespołu zarządzania kryzysowego działającego w urzędzie ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
 9. gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa;
 10. realizowanie zadań Wojewody wynikających z wprowadzania stanów nadzwyczajnych i wojny;
 11. prowadzenie spraw związanych z wprowadzeniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych oraz z odstępowaniem od jego nałożenia lub zwolnieniem od tego obowiązku w stanie klęski żywiołowej;
 12. nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w przypadku klęski żywiołowej;
 13. merytoryczne określanie zakresu przedmiotowego dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na organizację i funkcjonowanie SZK;
 14. organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
 15. współpraca z Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie stanu technicznego budowli hydrotechnicznych;
 16. opracowywanie i aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa;
 17. przedkładanie Wojewodzie propozycji ogłoszenia pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego oraz opracowywanie komunikatów o wprowadzeniu lub odwołaniu pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
 18. uzgadnianie decyzji właściwego organu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczącej obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią oraz nakazu obniżenia piętrzenia wody na zbiornikach;
 19. opracowywanie i aktualizacja wojewódzkiego planu ewakuacji ludności i mienia na wypadek powstania masowego zagrożenia oraz opiniowanie i uzgadnianie powiatowych planów ewakuacji;
 20. przygotowywanie propozycji zadań rocznych KSRG, koordynowanie jego funkcjonowania oraz kontrolowanie wykonywania z tego zakresu zadań;
 21. pozyskiwanie od jednostek organizacyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz organów wykonawczych powiatów i gmin, instytucji, organizacji, osób prawnych i fizycznych, które utworzyły jednostki ochrony przeciwpożarowej, informacji związanej z wykonywaniem ich zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa;
 22. analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie;
 23. współdziałanie z Wielkopolskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w przygotowywaniu projektów rozporządzeń Wojewody, w przypadku wystąpienia zagrożeń lub chorób zakaźnych zwierząt na obszarze województwa;
 24. udział w pracach zespołu kryzysowego przy Wielkopolskim Wojewódzkim Lekarzu Weterynarii, a także zapewnienie wsparcia technicznego i merytorycznego na rzecz tego zespołu;
 25. zorganizowanie systemu wydawania upoważnień do zakupu paliw stałych lub płynnych zgodnie z ustawą o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym;
 26. opracowywanie i aktualizowanie planu wprowadzania ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw w województwie zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt 25;
 27. uzgadnianie planów ograniczeń dostarczania ciepła opracowywanych przez operatorów oraz przedsiębiorców energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło w województwie zgodnie z ustawą Prawo energetyczne;
 28. udział w pracach zespołu ochrony Portu Lotniczego Poznań-Ławica;
 29. integrowanie sił OC z siłami innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
 30. koordynowanie zorganizowanej akcji społecznej na terenie województwa;
 31. przygotowywanie projektów rozporządzeń porządkowych i decyzji administracyjnych w zakresie epidemii oraz przekazywanie treści rozporządzeń obywatelom i innym podmiotom;
 32. przygotowywanie programu doskonalenia OC województwa w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych;
 33. koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie przygotowań i realizacji przedsięwzięć OC oraz ustalanie zadań szefom OC powiatów i kontrola ich realizacji;
 34. dokonywanie oceny stanu przygotowania OC na terenie województwa;
 35. opracowywanie planu OC województwa, opiniowanie i uzgadnianie planów OC powiatów, opracowywanie i uzgadnianie planów działania OC;
 36. organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń OC;
 37. uzgadnianie wojewódzkiego i powiatowych planów ochrony zabytków;
 38. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących i mających wpływ na realizację zadań OC;
 39. koordynowanie realizacji zadań w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie OC;
 40. ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie województwa, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć OC;
 41. koordynowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o stanie wyjątkowym;
 42. uczestniczenie w ćwiczeniach i treningach sztabowych organizowanych przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu;
 43. współuczestniczenie w realizacji zadań z wykazu przedsięwzięć i procedur SZK;
 44. realizowanie zadań związanych z bezpieczeństwem imprez masowych, w tym:
  1. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych,
  2. organizowanie i prowadzenie kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej,
  3. zapewnienie obsługi wojewódzkiego zespołu interdyscyplinarnego do spraw bezpieczeństwa imprez masowych;
 45. uzgadnianie planów ochrony infrastruktury krytycznej;
 46. opracowywanie i wdrażanie procedur na wypadek wystąpienia zagrożeń infrastruktury krytycznej;
 47. gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących zagrożeń infrastruktury krytycznej;
 48. przygotowywanie raportu cząstkowego na potrzeby dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
 49. opracowywanie wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego na wypadek wystąpienia zdarzeń radiacyjnych oraz realizowanie wynikających z tego planu procedur;
 50. współdziałanie w szczególności z Państwową Agencją Atomistyki, Państwowym Inspektorem Sanitarnym oraz Państwową Strażą Pożarną w aspekcie zagrożeń radiacyjnych;
 51. koordynowanie akcji likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego;
 52. przygotowywanie ćwiczeń z zakresu zdarzeń radiacyjnych;
 53. opracowywanie projektów rozporządzeń porządkowych w przypadku zdarzeń radiacyjnych;
 54. realizowanie zadań z zakresu postępowań w sprawach zgromadzeń cyklicznych.

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach