Jesteś tutaj

Oddział Logistyki (ZK-VII) - zadania

Do zakresu działania Oddziału Logistyki należy w szczególności:

 1. zabezpieczenie utrzymania systemów łączności oraz ostrzegania i alarmowania ludności w gotowości do pracy wraz z ich modernizacją i konserwacją;
 2. organizowanie i utrzymywanie w sprawności pomieszczeń zastępczych dla WZZK;
 3. zapewnienie warunków do odbywania służby w OC;
 4. zabezpieczenie środków finansowych (dotacji) na konserwację, remont i naprawę sprzętu OC oraz jego wymianę w jednostkach samorządu terytorialnego;
 5. określanie potrzeb i zaopatrzenie w umundurowanie osób wykonujących zadania na stanowiskach uznanych za równorzędne z odbywaniem służby w OC oraz osób odbywających służbę w OC;
 6. prowadzenie spraw związanych z agregatami prądotwórczymi stanowiącymi zapasowe źródła zasilania;
 7. prowadzenie księgowości materiałowej sprzętu OC oraz ewidencji magazynowej i warsztatowej OC;
 8. współudział w przygotowywaniu i opracowywaniu inwentaryzacji mienia OC (formacji i magazynów OC);
 9. zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych, dla likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych;
 10. udział w zespole wojewódzkim do spraw opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie OC;
 11. planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia;
 12. planowanie wydatków finansowych na realizację zadań Wydziału;
 13. opracowywanie i realizowanie budżetu Wojewody w układzie zadaniowym w części dotyczącej zadań Wydziału;
 14. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla samorządów powiatowych i gminnych oraz dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego;
 15. opracowywanie planów wydatków rzeczowych Wydziału;
 16. sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem i zapewnieniem funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych, a także innych obiektów i urządzeń służących potrzebom ochrony ludności w województwie oraz prowadzenie ich ewidencji;
 17. prowadzenie spraw związanych z pełnieniem nadzoru ogólnego oraz koordynacją w zakresie przygotowań i realizacji zadań wynikających z zasad organizacji i funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie województwa;
 18. planowanie materiałowe i zaopatrzenie w sprzęt formacji OC;
 19. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych z zakresu realizacji zadań Wydziału zgodnie z procedurą ustaloną w urzędzie;
 20. koordynowanie prac inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Wydziału;
 21. opracowywanie i aktualizowanie „Planu przygotowań podmiotów leczniczych województwa na potrzeby obronne państwa”;
 22. planowanie, organizowanie, nadzorowanie oraz prowadzenie kontroli przygotowania jednostek samorządu terytorialnego oraz odpowiednich podmiotów leczniczych na potrzeby obronne;
 23. zatwierdzanie planów tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zadań na potrzeby obronne odpowiednich podmiotów leczniczych oraz jednostek samorządu terytorialnego;
 24. opracowywanie wojewódzkiego planu przeniesień kadrowych i dokonywanie bilansu personelu medycznego;
 25. realizowanie zadań związanych z wyposażeniem i utrzymaniem wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych, w tym związanych z gospodarowaniem i ewidencjonowaniem stanów materiałowych i urządzeń będących na wyposażeniu tych magazynów;
 26. współuczestniczenie w realizacji zadań z wykazu przedsięwzięć i procedur SZK;
 27. koordynowanie w Wydziale zadań w zakresie ustanowionego w urzędzie systemu kontroli zarządczej;
 28. sporządzanie dokumentacji w sprawach o nadanie medalu za zasługi dla obronności kraju;
 29. obsługa sekretariatu Wydziału;
 30. obsługa systemu informatycznego „KADRY-RCP”, prowadzenie list obecności pracowników oraz ewidencji urlopów;
 31. sporządzanie sprawozdania ze sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania sygnałów obywatelskich i przesyłanie do Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru;
 32. opracowywanie projektów zmian w regulaminie oraz w statucie i regulaminie organizacyjnym urzędu w zakresie właściwości Wydziału;
 33. koordynowanie działań Wydziału z zakresu przygotowywania i aktualizacji opisów stanowisk pracy oraz zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników;
 34. koordynowanie działań Wydziału z zakresu oceny okresowej członków korpusu służby cywilnej.

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach