Jesteś tutaj

O Wydziale

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu  Wojewódzkiego w Poznaniu jest specyficzną komórką organizacyjną urzędu, której zadaniem jest zapewnienie Wojewodzie Wielkopolskiemu możliwości realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej, bezpieczeństwa imprez masowych, zarządzania kryzysowego, systemu powiadamiania ratunkowego, ochrony przeciwpowodziowej, prawa atomowego i łączności radiowej na potrzeby powyższych zadań oraz zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej, wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych.
Ponadto  Wydział  realizuje  zadania  techniczne w zakresie łączności radiowej współdzielonej z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.
W strukturze  Wydziału  funkcjonuje Pełnomocnik  do  Spraw  Ochrony  Informacji Niejawnych, który w zakresie wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych podlega bezpośrednio Wojewodzie i kieruje komórką do spraw ochrony informacji niejawnych.
W wydziale realizowane są, zgodnie z właściwością, zadania wynikające z kompetencji Wojewody Wielkopolskiego, będącego przedstawicielem Rady Ministrów w województwie, zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej, organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, a także Szefem Obrony Cywilnej Województwa. Wojewoda odpowiada między innymi za przygotowanie administracji publicznej do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym i temu podporządkowana jest większość naszych działań.

Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom jest jednym z głównych zadań administracji rządowej i samorządowej, a poczucie bezpieczeństwa stanowi podstawowy warunek rozwoju gospodarczego i społecznego. Dlatego też, sprawy bezpieczeństwa publicznego są priorytetowo traktowane przez administrację publiczną w Wielkopolsce.
Duży nacisk kładziemy na inicjowanie przez wydział przedsięwzięć z zakresu popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się obywateli w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia, życia i mienia. Ważną formą działania jest także organizacja i prowadzenie szkoleń z przedstawicielami jednostek administracji samorządowej w zakresie przygotowania zespołów zarządzania kryzysowego do wspierania decyzyjnego organów władzy publicznej na rzecz koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych. W tym celu przygotowywane są stosowne plany i procedury działania przewidziane w przepisach prawa, które podlegają rzeczywistej weryfikacji w czasie ćwiczeń i treningów.

W Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego opracowano szereg programów komputerowych, które usprawniają i wspierają działanie w sytuacjach nadzwyczajnych, jak choćby baza danych potrncjalnych sił i środków do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych, obsługiwana przez aplikację "ARCUS 2015 .Net". Program umożliwia graficzne zobrazowanie sytuacji na mapach, w tym skażeń chemicznych. Dzięki dużemu zaangażowaniu partnerów z jednostek samorządowych, oprogramowanie funkcjonujące we wszystkich gminach i powiatach Wielkopolski jest permanentnie doskonalone. Nasze opracowania są wykorzystywane w wielu województwach na terenie kraju. Za pośrednictwem tej strony pragniemy podzielić się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem oraz wspierać wspólne przygotowania na ewentualność sytuacji nadzwyczajnych.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i spostrzeżenia mogące udoskonalić treść i formę prezentowanych informacji, natomiast chętnych, którzy chcieliby podzielić się z nami swoimi przemyśleniami, zapraszamy do współredagowania tej elektronicznej publikacji.

Pozdrawiam
Dariusz Dymek
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
wraz z zespołem współpracowników

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach