Jesteś tutaj

HNS

HOST NATION SUPPORT (HNS)
WSPARCIE POBYTU I DZIAŁAŃ WOJSK SOJUSZNICZYCH NA TERYTORIUM KRAJU GOSPODARZA


HNS - cywilna i wojskowa pomoc świadczona w czasie pokoju, w sytuacjach kryzysowych i podczas konfliktów, przez państwo, na którego terytorium przemieszczają się lub są rozmieszczone i działają siły i organizacje NATO. Zakres realizowanych przedsięwzięć regulują zobowiązania wynikające z porozumień w ramach Sojuszu lub z dwustronnych bądź wielostronnych umów zawartych między "państwem - gospodarzem" oraz organizacją NATO i państwami wysyłającymi wojska.

Polski HNS obejmuje nie tylko zaopatrzenie, usługi i infrastrukturę (logistykę), ale także dostarczenie sojusznikom innych "produktów", jakimi są informacje, swoboda działania, bezpieczeństwo i poparcie społeczne.

W nowoczesnej logistyce NATO występuje wymóg "wykorzystywania zasobów miejscowych". Wykorzystanie ich opiera się na trzech założeniach:

 1. Potrzeby i możliwości zasobów wojskowych i cywilnych powinny być zbilansowane. Za wykorzystaniem sił i środków cywilnych muszą przemawiać określone korzyści lub ułatwienia (uzupełnienie niedostatków logistyki wojskowej, zysk na czasie, korzyści finansowe).
 2. Korzystanie z zasobów cywilnych musi być legalne, tzn. oparte na prawie państwa przyjmującego. Jego ustawodawstwo powinno regulować realizację świadczeń osobistych i rzeczowych na korzyść wojsk sojuszniczych od chwili ich przybycia.
 3. Zasoby cywilne i wojskowe wykorzystuje się łącznie, gdyż mają one charakter komplementarny i uzupełniają się nawzajem, zwiększając możliwości wspieranych wojsk.

Podstawowe wsparcie, które może być dostarczane przez cywilnych kontrahentów to:

 • transport kolejowy i samochodowy,
 • prace załadunkowe i wyładunkowe,
 • tworzenie składów i magazynów,
 • obsługę, ewakuację techniczną i remonty pojazdów samochodowych,
 • udostępnienie urządzeń i linii telekomunikacyjnych,
 • usługi socjalno-bytowe, komunalne,
 • prace i usługi kwaterunkowo-komunalne,
 • zaopatrzenie w artykuły codziennego użytku.

Zasady kontraktowania cywilnych dostaw i usług:

 1. Kontrakty planowane zawczasu (w sytuacjach słabego rozeznania w przyszłych działaniach oraz szacunkowe określenie potrzebnych dostaw i usług. Kontrahenci opłacani są za pomocą zaliczek, którzy utrzymują określony stan w gotowości do udzielenia przewidywanych dostaw i usług. Stosuje się opłaty podstawowe stanowiące minimalne sumy rekompensujące nakłady poniesione przez dostawcę, gdyby nie doszło do realizacji kontraktu z przyczyn losowych, oraz opłatę bodźcową za dobre wykonanie dostawy lub usługi),
 2. Kontrakty doraźne (stosuje się je, gdy znany jest zakres, wymagania i miejsce zapotrzebowania) - bardziej skuteczne, wydajne i oszczędne.

Na wzrost roli HNS w całokształcie zabezpieczenia logistycznego wpływają:

 • stosunkowo niska zdolność przerzutu wojsk i materiałów na duże odległości,
 • ograniczone możliwości organów logistycznych niektórych państw,
 • obniżający się poziom zasobów, gdyż wiele państw restrukturyzuje swoje siły zbrojne.

Podstawę udzielanego wsparcia powinny stanowić umowy zawierane na zasadach obowiązujących w całym Sojuszu. Standaryzuje je ”Sojusznicza Doktryna i procedury połączonego wsparcia przez państwo-gospodarza AJP-4.5”.
Równolegle z realizacją zadań HNS, organy administracji rządowej i samorządowej będą realizowały, w warunkach kryzysu, rozszerzone zadania z zakresu: mobilizacji gospodarki, wykorzystania zasobów narodowych, ochrony ludności, utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zachowania ciągłości kierowania sferą cywilną.
Zadanie koordynacji działań organów władzy publicznej związanych z HNS zgodnie z prawem polskim spoczywa na Ministrze Obrony Narodowej.

Podstawę dla udzielenia wsparcia daje ratyfikowana w 1998 r. umowa między stronami Traktatu Północnoatlantyckigo dotycząca statusu ich sił zbrojnych (zał. 7), która w:

 • art. I ust. 2 - przewiduje zastosowanie umowy w stosunku do władz administracyjnych umawiających się stron w granicach administrowanych przez nie terenów;
 • art. IX - przewiduje możliwość nabywania na miejscu towarów i usług na tych samych zasadach i z zasady - przez te same organy, które dokonują zakupów na potrzeby Sił Zbrojnych RP;
 • art. IX ust. 3 - ustala, że udostępnienie przez "władze państwa przyjmującego" potrzebnych gruntów, budynków i urządzeń będzie odbywało się na zasadach dotyczących zakwaterowania Sił Zbrojnych państwa przyjmującego.

Uszczegółowienie i wykładnię trybu postępowania wobec goszczących wojsk daje ustawa z 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz.U. 2018 poz. 2110).

Zadania wykonywane przez administrację rządową i samorządową w strukturach HNS.

Główną rolę w zakresie realizacji zadań HNS w terenie spełnia Wojewoda - przedstawiciel Rady Ministrów w terenie, zwierzchnik administracji rządowej i organ koordynujący jednostki samorządu terytorialnego.
Postrzegany jest jako organizator i koordynator stosowanych przedsięwzięć planistycznych i wykonawczych, animator współdziałania zainteresowanych organów i reprezentant w lokalnych kontaktach oficjalnych z przedstawicielami Sojuszników.

W celu przygotowania właściwych organów i podmiotów do realizacji zadań obronnych związanych z pobytem i przemieszczaniem się wojsk sojuszniczych na obszarze województwa wielkopolskiego zgodnie z postanowieniem § 1. Zarządzenia nr 13/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie punktów kontaktowych Host Nation Support (HNS), utworzono Punkt Kontaktowy HNS Wojewody Wielkopolskiego.

Sprawne funkcjonowanie systemu wsparcia, uzależnione jest od zagwarantowania udziału w nim, oprócz sił zbrojnych państwa gospodarza, również organów administracji publicznej i niektórych innych podmiotów i instytucji.  Stąd niezbędnym jest wcześniejsze przygotowanie upoważnionych przedstawicieli  do reprezentowania organów administracji publicznej, tak aby w danej sytuacji organizowanie i udzielanie wsparcia jak najmniej absorbowało właściwy organ administracji publicznej. W związku z czym Punkty Kontaktowe HNS w województwie wielkopolskim zorganizowali: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu oraz kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.

Samorząd województwa odgrywa ważną rolę w zakresie wykonywania na rzecz wojsk NATO określonych usług publicznych, takich jak:

 • udostępnienie dróg wojewódzkich i organizacja ruchu po nich,
 • korzystanie z baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

Samorząd powiatowy jest głównym wykonawcą publicznych zadań ponadgminnych w zakresie:

 • udostępnienia terenów i nieruchomości na czasowe rozmieszczenie sojuszniczych i własnych jednostek wojskowych oraz magazynowanie uzbrojenia, urządzeń i środków materiałowych,
 • wykorzystanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 • zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i kontroli przestrzegania przez sojuszników przepisów o ochronie środowiska,
 • współpracy wojskowych organów porządkowych z komendą powiatową policji.

Samorząd gminny tzw. administracja świadcząca:

 • dostawę wody, ogrzewania, gazu, energii elektrycznej,
 • usługi w zakresie czystości i właściwych warunków sanitarnych,
 • możliwość korzystania z niektórych urządzeń infrastrukturalnych.

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach