Jesteś tutaj

Centrum Powiadamiania Ratunkowego (ZK-VIII) - zadania

Do zakresu działania Oddziału: CPR należy w szczególności:

 1. pełnienie całodobowych dyżurów przez operatorów numerów alarmowych;
 2. obsługa zgłoszeń alarmowych, z wyłączeniem systemów sygnalizacji pożarowej, w tym:
  1. odbiór zgłoszenia alarmowego,
  2. powiązanie zgłoszenia alarmowego z danymi teleadresowymi miejsca zgłoszenia oraz jego pozycją geograficzną,
  3. wybór odpowiedniej grupy podmiotów, do której zostaną skierowane zgromadzone dane o zgłoszeniu alarmowym,
  4. przekazanie, gdy zachodzi taka potrzeba, zgromadzonych danych drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, a w uzasadnionych przypadkach wraz z przekierowaniem połączenia telefonicznego, zgodnie z kwalifikacją zgłoszenia, do Policji, Państwowej Straży Pożarnej, dysponentów ZRM lub do podmiotów, których numery telefoniczne są obsługiwane w ramach SPR,
  5. wymiana danych o zgłoszeniach alarmowych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym z Policją, Państwową Strażą Pożarną, dysponentami ZRM lub innymi podmiotami, których numery telefoniczne są obsługiwane w ramach SPR;
 3. obsługa zgłoszeń alarmowych z Polski o zdarzeniach mających miejsce na terenie innego kraju lub zgłoszeń alarmowych o zdarzeniach mających miejsce na terenie Polski, zgłaszanych do centrum powiadamiania ratunkowego w Europie, z wykorzystaniem bazy Europejskiego Stowarzyszenia Numeru Alarmowego 112;
 4. ewidencjonowanie i przechowywanie w systemie teleinformatycznym danych dotyczących treści zgłoszeń alarmowych, w tym nagrań rozmów telefonicznych;
 5. wykonywanie analiz związanych z funkcjonowaniem SPR na obszarze obsługiwanym przez CPR oraz tworzenie statystyk w zakresie liczby, rodzaju oraz czasów realizacji zgłoszeń alarmowych;
 6. wymiana informacji i danych, z wyłączeniem danych osobowych, na potrzeby analiz z Policją, Państwową Strażą Pożarną, dysponentami ZRM oraz podmiotami, których numery telefoniczne są obsługiwane w ramach SPR;
 7. bieżące nadzorowanie funkcjonowania numeru alarmowego 999 poprzez współpracę z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, operatorami telekomunikacyjnymi oraz dysponentami ZRM;
 8. współpraca oraz wymiana informacji z Oddziałem: WCZK;
 9. udostępnianie na wniosek Policji, sądu i prokuratury, zapisu nagrań rozmów kierowanych na numer alarmowy 112;
 10. opracowywanie zasad funkcjonowania Oddziału: CPR;
 11. opracowywanie planu postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych;
 12. opracowywanie zasad organizacji pracy operatorów numerów alarmowych, obsługi administracyjnej, obsługi technicznej i psychologów;
 13. opracowywanie planu zwiększania obsady osobowej Oddziału: CPR w sytuacjach nadzwyczajnych;
 14. opracowywanie wykazu podmiotów ratowniczych oraz innych podmiotów, do których zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia lub środowiska, funkcjonujących na terenie działania CPR wraz z ich danymi kontaktowymi i obszarem działania oraz aktualizowanie tego wykazu;
 15. współpraca z Wydziałem Zdrowia w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury łączności radiowej systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
 16. współuczestnictwo w realizacji zadań z wykazu przedsięwzięć i procedur SZK.

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach