Jesteś tutaj

Aplikacja "Arcus CXII.Net"

"Arcus CXII.Net" jest jedną z opracowanych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK) Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (WUW) w Poznaniu, aplikacji wspomagających procesy zarządzania kryzysowego. Aplikacja jest typu portable. Pozwala na lokalizowanie miejsca zdarzenia: wg współrzędnych, kilometrażu dróg, miejscowości, określania rejonów operacyjnych - odpowiedzialności instytucji (np.: operatorów energetycznych, Zespołów Ratownictwa Medycznego), wyszukiwania punktów (np.: Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, lądowisk Lotniczego Pogotowia Ratunkowego)  w zadanym promieniu od miejsca zdarzenia oraz wyświetlania informacji dodatkowych o obiektach. Jego rozbudowane funkcje umożliwiają wykorzystywanie programu jako narzędzia pracy, przede wszystkim operatorów numerów alarmowych, a także  pracowników Centrów Zarządzania Kryzysowego i innych służb. 

Rys. 1

         Program oparty jest o komponenty ESRI® (Environmental Systems Research Institute) i wykorzystuje system GIS związany z zarządzaniem oraz udostępnianiem zróżnicowanych zasobów informatycznych zorientowanych geograficznie.

         Aplikacja została opracowana przez zespół pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, pod kierownictwem Dariusza DYMKA w składzie: Grzegorz SZYMAŃSKI – projekt i programowanie, Włodzimierz CHORYŃSKI – opracowanie graficzne i mapy, Jerzy DEMBNY - konsultacje.

Wyszukiwanie i lokalizacja miejscowości

         Jest to funkcja określająca położenie geograficzne danej miejscowości (współrzędne, rodzaj miejscowości, nazwa gminy, powiatu, województwa oraz miejscowość nadrzędna) - Rys.2

Rys. 2

Pozycjonowanie miejsca zdarzenia na drogach

         Funkcja umożliwiająca lokalizację miejsca zdarzenia wg danymi uzyskanymi od osoby zgłaszającej zdarzenie lub współrzędnych pozyskanych z innych źródeł.

Danymi tymi mogą być:

  • wartość kilometrażu drogi odczytanego z najbliższego słupka kilometrowego (Rys. 3),
  • współrzędne położenia uzyskane od zgłaszającego (Rys. 4),
  • współrzędne położenia uzyskane z innych źródeł - przechowywane w schowku (Rys.5).

Rys. 3

          Każdą sytuację na mapie można zobrazować z wykorzystaniem podkładu z OpenStreetMap (Rys. 3A) lub zdjęć satelitarnych (Rys. 3B)

Rys. 3A

Rys. 3B

          Opcja „Pokaż opis kilometrażu drogi” umożliwia uzyskanie informacji na temat pełnej nazwy drogi, jej międzynarodowego oznaczenia oraz przebiegu przez większe miejscowości na terenie województwa. Zawiera także informacje dotyczące przedziałów drogi, które z powodu położenia na terenie miast nie wskazują wartości słupków kilometrowych - na terenie miast wykorzystuje się nazwy ulic (Rys. 4).

Rys. 4

          W przypadku wyszukiwania miejsca zdarzenia na drogach wg współrzędnych, aplikacja wyszukuje miejsce zdarzenia (znacznik) i podaje najbliższy kilometraż drogi krajowej lub autostrady (Rys. 5).

Rys. 5

Współrzędne mogą być wyrażone w:

  • stopniach (DMF) np. dł. 16,34257689 º, szer. 52,3465216 º (Rys. 6);
  • stopniach, minutach i sekundach (DMS) np. dł. 16º25’36’’, szer. 52º18’39’’ (Rys. 7).

Rys. 6

 

 

Rys. 7

Wyszukiwanie i określanie rejonów oraz punktów operacyjnych

          Jest to funkcja umożliwiająca wyświetlanie dodatkowych informacji o punkcie wskazanym na mapie. Formularz posiada dwie zakładki (Rys. 8): 

  • Rejony - określające np. odpowiedzialność operatora energetyki, powiat lub gminę,
  • Punkty operacyjne - np. najbliższy SOR, lądowisko HEMS.

Rys. 8

          Określenie rejonu odpowiedzialności – energetyka dla wybranej miejscowości (Rys. 9). W rogu mapy – mapka poglądowa z podziałem na rejony odpowiedzialności operatorów energetycznych z zaznaczeniem  wymienionego w opisie rejonu energetycznego i położenia na jego tle, wybranej miejscowości.

Rys. 9

          Wyszukiwanie punktów – tu najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), spośród SOR w wyznaczonym promieniu od wybranej miejscowości (Rys. 10). Wybrany SOR oznaczony jest chorągiewką - jeżeli SOR nie jest widoczny należy zmniejszyć skalę mapy.

Rys. 10

          Aplikacja posiada mechanizm dodawania nowych rejonów i punktów operacyjnych (w zależności od potrzeb użytkowników). Opcja ta jest dostępna tylko dla administratora.

Skala

Zmiana skali mapy umożliwia wyświetlanie danych o różnym stopniu uszczegółowienia. Od danych: wielkoobszarowych np. tereny zielone, drogi krajowe (Rys. 11) po obszary zabudowane, drogi gminne czy ulice (Rys. 12).

Rys. 11

Rys. 12

          Aplikacja jest  w wersji roboczej stabilnej i na bieżąco aktualizowana jest o referencyjne dane obiektów.

          ​Artykuł w wersji *.pdf

Opracowanie artukułu:
Nikola Leisa
Paweł Boszkiewicz
Katarzyna Banacka
Monika Wojtkowiak
Praktykanci z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Bezpieczeństwo Narodowe, III rok (2014)

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach