Jesteś tutaj

Aplikacja "Arcus 2015 .Net"

Ekran startowy

Aplikacja "Arcus 2015 .Net"  jest kontynuacją i rozwinięciem aplikacji "Arcus 2005" - zachowuje jej dane oraz funkcjonalności, które zostały poszerzone w zakresie zobrazowania zasobów i sytuacji na mapie (Ryc. 1).

Napisana została w Visual Basic 2008 Express Edition, mapę oparto na kontrolce GMap.NET.

Program "Arcus 2015 .Net" — obsługuje tą samą bazę danych co program "Arcus 2005" – przejście na nową aplikację odbywa się płynnie.
 

Ryc. 1

Aplikacja umożliwia zbieranie i przechowywanie danych o zasobach gmin, zobrazowanie ich na mapie, tworzenie własnych projektów na mapie jak również korzystanie z zewnętrznych baz danych przygotowanych w „Excel'u”, w pliku tekstowym w formacie .csv lub w pliku w formacie .shp.

W module mapa można zobrazować tereny zalewowe (TZ) jak i numeryczny model terenu (NMT).

Moduł „Action” (w opracowywaniu) umożliwia kalkulację sił i środków.

Aplikacja może korzystać z bazy danych postawionej w sieci na MySQL lub lokalnej.


Program "Arcus 2015 .Net" — korzysta z podkładu mapowego „OpenStreetMaps” w skalach udostępnionych przez wydawcę.

W przypadku braku dostępu do Internetu aplikacja korzysta z map zapisanych lokalnie na komputerze użytkownika (obrazy map, z których korzystano w czasie pracy z dostępem do Internetu).

Jest programem typu „portable”.

Program — pod względem koncepcyjnym i programowania — został opracowany przez zespół  Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu pod kierownictwem Dariusza DYMKA w składzie:
projekt i programowanie Grzegorz SZYMAŃSKI,
konsultanci: Włodzimierz CHORYŃSKI, Jerzy DEMBNY.

Przy pomocy „ARCUS 2015 .Net” rozwiązany jest problem kompleksowego gromadzenia danych od szczebla gminy do szczebla województwa i transferu danych z gminy do powiatu i województwa.


Dodatkową funkcjonalnością jest moduł "Instytucje" umożliwiający gromadzenie danych teleadresowych instytucji, które można agregować w grupy (np.: administracja niezespolona lub inna dowolna wg uznania operatora). Dane nie są eksportowane w pliku aktualizacyjnym (Ryc. 2).

Ryc. 2


Wszystkie funkcje aplikacji dostępne zawsze z menu. (Ryc.3) 

 

Ryc. 3

 


Podstawowym źródłem informacji w bazie jest gmina, która po wprowadzeniu danych, dokonuje ich transferu do szyfrowanego, binarnego pliku wymiany. Plik (wielkość od kilku do stukilkudzisięciu KB w zależności od ilości informacji) przesyłany jest jako załącznik poczty elektronicznej do starostwa powiatowego i WCZK. Operator bazy wczytuje dane z pliku, które aktualizują dane w jego bazie co jest sygnalizowane w polach informacyjnych obrazujących datę dokonanych w gminie zmian oraz datę transferu danych (informacje te zawarte są w pliku wymiany).

Dane gromadzone są w 2 grupach: zagrożenia oraz zasoby, które dzielą się na klasy, rodzaj i podrodzaj. (Ryc. 4 i 5)

Ryc. 3

Ryc. 4

Ryc. 4

Ryc. 5


Pełny zakres informacji dotyczącej zasobu. (Ryc. 6)

Ryc. 5

Ryc. 6

Powyższe dane można wyeksportować do pliku w formacie .rtf, .slk lub .csv. Jeżeli w komputerze zainstalowany jest "Word", „Excel”, "LibreOffice" lub „OpenOffice”, można z poziomu aplikacji plik eksportu otworzyć i edytować.


Zobrazowanie wybranych zasobów (tutaj dla jednego powiatu) na mapie wraz z danymi wybranej jednostki – oznaczonej etykietką i kwadratem. W celu zmniejszenia ilości wyświetlanych informacji ograniczono je do zadanego obszaru. (Ryc. 7)

Ryc. 6

Ryc. 7


Zobrazowanie na mapie liczby mieszkańców w wyznaczonym obszarze (ludność przypisana jest do obszarów o powierzchni 1 km2) – ilość osób z kwadratów zaznaczonych na niebiesko jest odejmowana od całości, kwadrat zaznaczony na czerwono – wyświetla ilość osób do niego przypisaną. Powyższe informacje wyświetlane są w oknie formularza. (Ryc. 8)

Ryc. 7

Ryc. 8


Do aplikacji można dołączyć zewnętrzne bazy danych z w plików „Excel’a”, w pliku tekstowym w formacie .csv  (tylko obiekty punktowe) lub w pliku w formacie .shp. (dowolne obiekty). Sposób ich symbolizacji można dostosować wg potrzeb, jak również wyłączać widoczność warstw. Do każdego obiektu można dołączyć etykietę z danych zawartych w tabeli warstwy. (Ryc. 9)

Ryc. 8

Ryc. 9


Możliwości graficzne w module mapa – nanoszenie różnych kształtów (różnie wypełnionych lub bez wypełnienia), punktów, linii (różnie zobrazowanych), znaków taktycznych oraz dołączania obrazów.

Wykonaną grafikę można zapisać jako projekt i wykorzystać w późniejszym okresie. Na tej rycinie zobrazowano także możliwość wyłączania z widoczności wybranych warstw (tutaj bazy zewnętrzne i niektóre obiekty grafiki). (Ryc. 10)
Stan mapy t. j. wgrane warstwy z baz zewnętrznych i grafikę z zachowaniem ich zobrazowania, utworzonych zakładek przestrzennych, widoczności można zapisać w "Projekcie Arcus" do późniejszego wykorzystania np.: jako scenariusz działań, dynamikę narastania sytuacji kryzysowej, podstawę do opracowania dokumentów planistycznych.
Okno mapy lub wybrany obszar można zapisać i wydrukować.

Ryc. 9

Ryc. 10


Aplikacja umożliwia odczytanie pliku tekstowego *.txt lub *.xlm (meldunku) Chem 3 z aplikacji "Promień" i wizualizacje stref skażeń, zgodnie z parametrami zapisanymi w pliku. (Ryc. 11)

Ryc. 11


Zobrazowanie na mapie skażeń chemicznych od toksycznych środków przemysłowych według prognozy wykonanej w bezpłatnej aplikacji „Aloha”. Aplikacja zapisuje wykonaną prognozę stref skażeń i informacje o TSP i sposobie jego uwolnienia w pliku .kml, który jest importowany przez "Arcus 2015 .Net". (Ryc.12)

Ryc. 10

Ryc. 12


Prognozowanie i zobrazowanie na mapie zagrożeń od chorób odzwierzęcych – obszar zapowietrzony o promieniu 3 km i obszar zagrożony o promieniu 10 km - dodatkowo otwarta baza zewnętrzna z pliku .shp z granicami powiatów - (Ryc.13).

Ryc. 11

Ryc. 13


Zobrazowanie danych dotyczących: terenów zalewowych województwa, terenów objętych powodziami (dane historyczne od 1997 r.), obszarów prawdopodobnych powodzi – (Ryc. 14).

Ryc. 14


Aplikacja umożliwia wyświetlenie Numerycznego Modelu Terenu, na wybranym obszarze, o wysokości (rzędnej) terenu o zadanej wielkości w metrach n.p.m (z dokładnością do 0,1m). Wysokość jest uśredniona dla kwadratów o boku 100 metrów - obszar 1 ha.
Na jego podstawie możemy np. wykreślić orientacyjne - prognozowane strefy zalewowe na wybranym obszarze, przy określonej rzędnej poziomu rzeki (Ryc. 15).

Ryc. 15


Aplikacja posiada dodatkowe funkcjonalności:

- wyznaczanie tras (Ryc. 16);

Ryc. 12

Ryc. 16

- wyszukiwanie miejscowości dla obszaru Polski - wyszukana miejscowość jest w centrum mapy (Ryc. 17);

Ryc. 13

Ryc. 17

- określanie położenia według kilometrażu dróg (słupków kilometrowych) - opracowano dla autostrad oraz dróg krajowych i wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego (Ryc. 18);

Ryc. 14

Ryc. 18

- pomiar odległości (długości) i powierzchni - tutaj długość po granicy lasu i powierzchnia lasu (Ryc. 19)

Ryc. 19


Aplikacja wdrożona w województwie wielkopolskim i udostępniona kilku województwom.

Autor artykułu: Włodzimierz Choryński

Artykuł w wersji *.pdf (25.02.2019)

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach