Jesteś tutaj

Akty prawne

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.87, ust.1.
 

Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, z wyjątkami określonymi ustawowo na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
W związku z elektronizacją aktów normatywnych od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski wydawane są w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.


Ustawy

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne


Rozporządzenia

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1993 r. w sprawie przyznawania zakwaterowania i bezpłatnego wyżywienia lub równoważnika pieniężnego oraz zwrotu kosztów przejazdu osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania w sprawach o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz w razie śmierci ratownika odbywającego zasadniczą służbę w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa obrony cywilnej kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej
zmiany:  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (uznany za uchylony)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupełnień

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach


Oświadczenia

Oświadczenie Rządowe z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu państw do konwencji o bombardowaniu przez morskie siły zbrojne w czasie wojny z dnia 18 października 1907 r. oraz jej ratyfikacji

Oświadczenie Rządowe z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu państw do konwencji o pewnych ograniczeniach w wykonywaniu prawa zdobyczy podczas wojny morskiej z dnia 18 października 1907 r. oraz jej ratyfikacji


Konwencje

Konwencja dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej

Konwencje o Ochronie Ofiar Wojny, podpisane w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Protokoły Dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II), sporządzone w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r.


Zarządzenia

Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wzoru oznak w obronie cywilnej, sposobu noszenia tych oznak i umundurowania oraz norm umundurowania przysługującego osobom odbywającym służbę
w obronie cywilnej

zmiany:  Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 1 sierpnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru oznak w obronie cywilnej, sposobu noszenia tych oznak i umundurowania oraz norm umundurowania przysługującego osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej.  

Zarządzenie 60/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2016 r.
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w województwie wielkopolskim.

Zarządzenie 568/16 Wojewody Wielkopolskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Województwa Wielkopolskiego.

Zarządzenie Nr 237/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach