Jesteś tutaj

Akty prawne

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.87, ust.1.
 

Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, z wyjątkami określonymi ustawowo na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
W związku z elektronizacją aktów normatywnych od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski wydawane są w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Internetowy System Aktów Prawnych - Sejm RP

Rządowe Centrum Legislacji


Podstawowe akty prawne związane z zakresem działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej


Akty prawne w zakresie:

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach