Jesteś tutaj

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (ZK-III) - zadania

Do zakresu działania Oddziału: WCZK należy w szczególności:

 1. pełnienie całodobowych dyżurów przez dyżurnych WCZK i LKRM;
 2. realizowanie zadań LKRM określonych w przepisach odrębnych;
 3. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 4. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 5. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 6. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 7. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
 8. obsługa dedykowanych systemów łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 9. uruchamianie i realizacja procedur wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego i planów z nim związanych;
 10. monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze województwa;
 11. prowadzenie monitoringu środków masowego przekazu w zakresie sytuacji kryzysowych;
 12. udział w ćwiczeniach zgrywających elementy z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i OC;
 13. organizacja funkcjonowania awaryjnego ruchomego centrum kierowania z zapewnieniem okresowych ćwiczeń;
 14. monitorowanie sytuacji hydrometeorologicznej oraz dokonywanie analiz i prognoz tej sytuacji, we współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym, Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej w Poznaniu i we Wrocławiu oraz Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu;
 15. współpraca z Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie stanu technicznego budowli hydrotechnicznych;
 16. opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa;
 17. przedkładanie Wojewodzie propozycji ogłoszenia pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego oraz opracowywanie komunikatów o wprowadzeniu lub odwołaniu pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
 18. uzgadnianie decyzji dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczących obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią oraz w sprawie nakazu obniżenia piętrzenia wody na zbiornikach;
 19. opracowywanie i aktualizacja wojewódzkiego planu ewakuacji ludności i mienia na wypadek powstania masowego zagrożenia oraz opiniowanie i uzgadnianie powiatowych planów ewakuacji;
 20. przygotowywanie do akceptacji Wojewody projektu informacji dla Marszałka Województwa o podjętych działaniach w przypadku wystąpienia poważnej awarii;
 21. obsługa numeru alarmowego 987 (dla mieszkańców województwa);
 22. współpraca oraz wymiana informacji z Oddziałem: CPR;
 23. współuczestnictwo w realizacji zadań z wykazu przedsięwzięć i procedur SZK;
 24. precyzowanie potrzeb w zakresie łączności jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Wojewodę, przedsiębiorców dla których Wojewoda jest organem założycielskim oraz przedsiębiorców nie będących jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez ministrów;
 25. opracowywanie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, wykazu podmiotów, o których mowa w pkt 24, uprawnionych do preferencyjnej obsługi oraz przekazywanie go przedsiębiorcom telekomunikacyjnym i operatorom pocztowym za pośrednictwem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
 26. uzgadnianie rejonowych planów operatorów telekomunikacyjnych i pocztowych na wypadek szczególnych zagrożeń;
 27. precyzowanie potrzeb w zakresie łączności, analiza możliwości przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych w zakresie ich wykorzystania na potrzeby obronne w województwie;
 28. realizacja zadań z zakresu postępowań uproszczonych w sprawach zgromadzeń;
 29. nadzór nad mieniem oraz dokumentami i innymi zasobami Wydziału poza godzinami pracy urzędu z wykorzystaniem technicznych środków monitoringu wizyjnego.

Numer alarmowy 112

meteoalarm

Prognoza zjawisk meteorologicznych

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach