Jesteś tutaj

Program "Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka" na lata 2018-2020

Założenia Programu

„Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” został ustanowiony Uchwałą nr 6 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2018 r. (M.P.2018.167) 

Głównym celem Programu jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, który realizowany będzie poprzez cztery cele szczegółowe:

 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa (pula środków na realizację celu w 2018 r. wynosi 1 000 000 zł),
 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych (pula środków na realizację celu w 2018 r. wynosi 3 000 000) 
 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży (pula środków na realizację celu w 2018 r. wynosi 1 000 000 zł), 
 4. Edukacja dla bezpieczeństwa (pula środków na realizację celu w 2018 r. wynosi 1 000 000 zł).

 W 2018 roku w budżecie państwa na realizację Programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 6 000 000 złotych. 

Nabór wniosków w 2018 roku - najważniejsze informacje:

 1. O dofinansowanie mogą ubiegać się:
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieprowadzące działalności gospodarczej, działające na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
 2. Zgłaszane projekty zadań publicznych powinny wpisywać się w założenia Programu, w którym wyodrębniono 4 cele szczegółowe, a wśród nich wyodrębniono cele główne, dodatkowe,  priorytetowe oraz mikroprojekty (projekty lokalne dla społeczności do 10 000 mieszkańców).
 3. Wnioskowana kwota nie może przekroczyć:
  • 100 000 zł – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach celów szczegółowych głównych,
  • 50 000 zł – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach celów priorytetowych i dodatkowych,
  • 25 000 zł – w przypadku mikroprojektu,
 4. Udział własny powinien stanowić minimum 20 % kosztów realizacji zadania,
 5. Podpisaną dokumentację zawierającą 2 egzemplarze wniosku oraz płytę CDR (z plikami Word oraz PDF – skan podpisanego wniosku) należy przesłać wraz z pismem przewodnim na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (al. Niepodległości 16/18, 61‑713 Poznań) lub złożyć w sekretariacie Wydziału bądź Kancelarii Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, do dnia 11 maja 2018 r.
 6. Pozostałe informacje, w tym formularz wniosku wraz z instrukcją wypełnienia dostępne są na oficjalnej stronie Programu:

Kontakt z wielkopolskim koordynatorem:

Izabela Franczak
Inspektor wojewódzki
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
tel. 61 854 99 49
e-mail: ifranczak@poznan.uw.gov.pl

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach