Jesteś tutaj

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego

Główne założenia programowania, planowania oraz realizacji szkolenia obronnego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim oraz w jednostkach samorządu terytorialnego


Priorytety szkoleniowe

Głównymi priorytetami szkolenia obronnego w 2018 roku będą: 

 1. wypracowanie właściwego dla współczesnych zagrożeń modelu pracy kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych, wchodzących w skład stanowisk kierowania organów administracji publicznej województwa wielkopolskiego, zapewniających sprawne współdziałanie pozamilitarnych struktur obronnych państwa, na różnych szczeblach, w tym z organami administracji wojskowej oraz z organami dowodzenia Sił Zbrojnych RP;
 2. doskonalenie przedsięwzięć mających na celu osiąganie przez organy administracji publicznej zdolności do podejmowania decyzji do działania w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny, poprzez wypracowanie funkcjonalnych zasad współdziałania wszystkich elementów wspierających proces wypracowania decyzji, oparty na właściwej identyfikacji i ocenie zagrożeń;
 3. doskonalenie zasad współdziałania podmiotów wspierających realizację założeń wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Wielkopolskiego…”, poprzez zintensyfikowanie praktycznych form szkolenia obronnego zapewniających umiejętność realizowania procedur wynikających z planu operacyjnego;
 4. utrwalanie koncepcji szkolenia obronnego w odniesieniu do nabywania przez osoby szkolone praktycznych umiejętności wykonywania czynności wynikających z ustalonych dla nich lub dla danego stanowiska pracy zadań obronnych, z uwzględnieniem procesu przygotowań obronnych realizowanych przez podlegle i nadzorowane podmioty, w zakresie wspierania oraz podnoszenia zdolności uczestników szkolenia do realizacji zadań obronnych.

Cele te zamierza się osiągnąć poprzez realizację następujących celów cząstkowych:

 1. przygotowanie kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych wchodzących w skład stanowisk kierowania do uruchamiania procedur w sytuacjach zewnętrznego zagrożenia i w czasie wojny;
 2. wypracowanie właściwego modelu pracy dla kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych wchodzących w skład stanowisk kierowania zapewniający sprawne współdziałanie pozamilitarnych struktur obronnych województwa, w tym z administracją wojskową oraz organami dowodzenia Sił Zbrojnych RP;
 3. doskonalenie praktycznych umiejętności kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych wchodzących w skład stanowisk kierowania do wypracowania decyzji, opartego na właściwej ocenie zagrożeń w sytuacjach zewnętrznego zagrożenia i w czasie wojny;
 4. doskonalenie i zgrywanie obsad stałych dyżurów ze szczególnym uwzględnieniem procedur przekazywania zadań i zbierania informacji o stanie ich realizacji;
 5. osiąganie przez organy administracji publicznej zdolności do sprawnej realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza, prowadzone z udziałem Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych;
 6. utrzymanie i pogłębianie wiedzy specjalistycznej pracowników wykonujących zadania obronne w administracji publicznej województwa;
 7. koordynowanie i pełnienie nadzoru merytorycznego nad przygotowaniem i prowadzeniem ćwiczeń obronnych realizowanych przez organy administracji samorządowej;
 8. sprawdzanie procedur uruchamiających system kierowania.

Podstawowe dane organizacyjne.

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego powinno przebiegać zgodnie z „Wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego do szkolenia obronnego na 2018 rok”.


W organizacji szkolenia obronnego główną uwagę skupia się na:

 1. realizacji działań, w szczególności o charakterze organizacyjno-prawnym oraz organizacyjno-szkoleniowym, zapewniających sprawne planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego zgodnie podstawami prawnymi zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 1829);
 2. właściwym podziale na grupy szkoleniowe osób objętych szkoleniem obronnym;
 3. doborze odpowiedniej problematyki i tematyki oraz form szkolenia w zależności od potrzeb szkoleniowych oraz charakteru wykonywanych zadań obronnych;
 4. określeniu tematyki szkoleniowej będącej podstawą przygotowania ćwiczenia obronnego;
 5. prowadzeniu przedsięwzięć szkoleniowych zawartych w uaktualnianych programach i planach szkolenia obronnego w zakresie uzupełniania wiedzy, doskonalenia współdziałania oraz sprawdzania stopnia utrzymywania gotowości obronnej;
 6. określeniu terminów przeprowadzenia samorządowych ćwiczeń wojewódzkich, ćwiczeń powiatowych, miejskich, gminnych oraz zajęć teoretycznych, gier i treningów wraz z nakładami finansowymi na ich realizację, rozliczanych w ramach dotacji celowej;
 7. kształtowaniu aktywnej postawy słuchaczy wobec omawianych zagadnień.

Szkolenie obronne realizowane jest w oparciu o:

 1. program szkolenia obronnego na lata 2017 – 2019;
 2. zatwierdzony roczny plan szkolenia obronnego na kolejny rok kalendarzowy zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015, poz. 1829).

Źródło:
dokument ZK-VI.657.103.2017.7
Wytyczne Wojewody Wielkopolskiego do szkolenia obronnego na 2018 rok.

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach