Jesteś tutaj

Oddział Spraw Obronnych (ZK-VI) - zadania

Do zakresu działania Oddziału Spraw Obronnych należy w szczególności:

 1. sporządzanie i aktualizowanie „Planu operacyjnego funkcjonowania Województwa Wielkopolskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw obrony narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych;
 2. przekazywanie wypisów z „Planu operacyjnego funkcjonowania Województwa Wielkopolskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” na potrzeby opracowania i aktualizowania planów operacyjnych funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, powiatów oraz gmin;
 3. sprawdzanie planów operacyjnych funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego;
 4. przygotowanie programu pozamilitarnych przygotowań obronnych województwa w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw obrony narodowej;
 5. pełnienie funkcji koordynatora zadań obronnych w województwie;
 6. planowanie, organizowanie oraz prowadzenie kontroli problemowych i doraźnych wykonywania zadań obronnych w stosunku do organów niezespolonej administracji rządowej, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz przedsiębiorców realizujących zadania obronne, a także jednostek samorządu terytorialnego;
 7. koordynowanie działalności organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowanych przez te organy kontroli problemowych dotyczących zadań obronnych;
 8. opracowywanie rocznych planów kontroli w zakresie realizacji zadań obronnych;
 9. koordynowanie zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej województwa;
 10. uczestniczenie w tworzeniu systemu stałych dyżurów w województwie;
 11. przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchamiania określonych zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej województwa;
 12. prowadzenie zbiorczej dokumentacji planów akcji kurierskich starostów, prezydentów miast na prawach powiatów oraz szkolenie i pomoc merytoryczna w zakładaniu i prowadzeniu dokumentacji organów samorządu terytorialnego;
 13. kontrolowanie dokumentacji planów akcji kurierskich;
 14. opracowanie i przekazanie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, rocznego sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie województwa;
 15. prowadzenie zbiorczych wykazów świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie województwa;
 16. planowanie wydatków finansowych związanych z nakładaniem obowiązku świadczeń na rzecz obrony;
 17. nadzorowanie planowania, typowania i nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony;
 18. rozpatrywanie odwołań od wydawanych w pierwszej instancji decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń na rzecz obrony;
 19. analizowanie potrzeb i możliwości realizacji świadczeń osobistych i rzeczowych przez organy gmin na obszarze województwa, w tym wskazywanie wójta, burmistrza, prezydenta miasta, który może zrealizować zadania nałożenia obowiązku świadczeń;
 20. występowanie do wojskowych komendantów uzupełnień w sprawach reklamowania osób pełniących funkcje organów administracji publicznej, zajmujących stanowiska, których zajmowanie powoduje reklamowanie z urzędu oraz do innych pracowników, jeżeli nie ma możliwości obsadzenia zajmowanych przez nich stanowisk osobami niepodlegającymi obowiązkowi czynnej służby wojskowej;
 21. opracowanie wykazu stanowisk podlegających reklamowaniu z urzędu oraz stanowisk podlegających reklamowaniu na wniosek oraz występowanie do właściwych miejscowo wojskowych komend uzupełnień i uzyskanie potwierdzenia reklamowania osób wymienionych w wykazach od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 22. kierowanie realizacją przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa wykonywanych przez Marszałka Województwa, starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, przedsiębiorców oraz inne jednostki organizacyjne i organizacje społeczne mające swoją siedzibę na terenie województwa;
 23. koordynowanie przedsięwzięć niezbędnych dla zabezpieczenia mobilizacji jednostek wojskowych i wykonywania świadczeń na rzecz obrony;
 24. organizowanie wykorzystania miejscowych sił i środków na potrzeby obronne państwa i województwa, w tym ochrony dóbr materialnych i kultury przed środkami rażenia, jak również niesienia pomocy poszkodowanym;
 25. opracowywanie i aktualizacja Programu Mobilizacji Gospodarki w zakresie uzgodnionym z ministrem właściwym do spraw obrony narodowej;
 26. realizowanie zadań dotyczących mobilizacji gospodarki w zakresie zabezpieczenia potrzeb obronnych państwa oraz na rzecz Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 27. organizowanie i nadzorowanie realizacji zadań na rzecz obronności państwa przez przedsiębiorców, na których nałożono zadania obronne;
 28. realizacja zadań związanych ze szczególną ochroną obiektów kategorii II, w tym opracowywanie wniosków w stosunku do obiektów będących we właściwości Wojewody i organów jednostek samorządu terytorialnego, uznanych za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz przekazywanie ich do zatwierdzenia przez Radę Ministrów;
 29. przygotowywanie projektów wniosków do Rady Ministrów o objęcie jednostek organizacyjnych przygotowaniami do militaryzacji;
 30. określanie zakresu przedsięwzięć związanych z militaryzacją;
 31. administrowanie bazą danych adresowych systemu stałego dyżuru;
 32. prowadzenie na szczeblu województwa treningów stałego dyżuru i opracowywanie dokumentacji z ich przebiegu;
 33. planowanie, organizowanie i realizacja przedsięwzięć zapewniających Wojewodzie wykonywanie zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym w czasie pokoju oraz w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny;
 34. kierowanie realizacją przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowisk kierowania;
 35. opiniowanie wniosków o przydział obiektów na stanowiska kierowania, w ramach świadczeń na rzecz obrony;
 36. opracowywanie programów, planów i wytycznych do szkolenia obronnego;
 37. koordynowanie szkolenia obronnego w odniesieniu do szkolenia organizowanego przez Marszałka Województwa, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
 38. organizowanie szkolenia dla pracowników organów administracji publicznej i przedsiębiorców realizujących zadania obronne;
 39. planowanie środków finansowych na realizację zadań obronnych;
 40. przygotowywanie wniosków o powoływanie i odwoływanie zarządców komisarycznych dla właściwych przedsiębiorstw i spółek zgodnie z zapisami ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej;
 41. przygotowywanie projektów zadań obronnych w zakresie przygotowania żeglugi śródlądowej i śródlądowych dróg na potrzeby obronne państwa w stosunku do jednostek organizacyjnych nie będących we właściwości ministra właściwego do spraw transportu, ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;
 42. zapewnienie przygotowania do sformowania jednostek zmilitaryzowanych, przeznaczonych do realizacji zadań osłony technicznej sieci kolejowej i infrastruktury drogowej w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny;
 43. zajmowanie i zwracanie zajętych środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego;
 44. planowanie wykorzystania istniejących systemów łączności na potrzeby obronne w województwie;
 45. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań HNS i CIMIC;
 46. współuczestnictwo w realizacji zadań z wykazu przedsięwzięć i procedur SZK;
 47. zapewnienie sprawnego funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej Wydziału;
 48. administrowanie serwerami, siecią komputerową, modułami aplikacji informatycznej oraz systemem teleinformatycznym do przetwarzania informacji niejawnych w Wydziale;
 49. w zakresie kwalifikacji wojskowej:
  1. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie prac dotyczących przygotowania i przeprowadzenia rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej,
  2. zapewnienie obsługi Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej,
  3. przeprowadzanie kontroli jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań administracji rządowej zleconych ustawami oraz powierzonych na podstawie porozumień, z wyłączeniem kontroli zastrzeżonych do realizacji przez Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru,
  4. współpraca z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Poznaniu w zakresie prowadzonych spraw;
 50. rozpatrywanie odwołań od decyzji I instancji w zakresie prowadzonych spraw oraz występowanie w charakterze pełnomocnika Wojewody przed sądem administracyjnym;
 51. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowych na zadania zlecone ustawami lub powierzone na podstawie porozumień wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach