Jesteś tutaj

Ochrona osób i mienia

W ramach obowiązku organów administracji publicznej, zapewnienia bezpieczeństwa publicznego jak też ochrony ważnych interesów państwa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia określono jego zakres i stosowny tryb postępowania (Dz.U. z 2018, poz. 2142)
Obowiązkowej ochronie podlegają: obszary, obiekty, urządzenia ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa.

W zakresie obronności państwa jak też ochrony ważnego interesu gospodarczego państwa, stosowane są działania mające na celu zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz nie dopuszczenie do wstępu na teren chroniony osób nieuprawnionych.

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, realizowane są działania mające na celu ochronę zakładów, obiektów i innych urządzeń, których zniszczenie lub uszkodzenie może spowodować zagrożenia życia i zdrowia ludzi.

Powyższe zadania realizowane są przez: wewnętrzne służby ochrony, specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, albo poprzez odpowiednie zabezpieczenie techniczne.

Jednocześnie przewidziano możliwość prowadzenia przez inne wyspecjalizowane podmioty gospodarcze, działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Pracownicy służb i formacji ochrony obowiązani są do uzyskiwania licencji wydawanych przez właściwego miejscowo wojewódzkiego komendanta Policji.

Natomiast prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony możliwe jest na podstawie koncesji wydawanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wojewoda prowadzi zbiorczą ewidencję, znajdujących się na terenie województwa, obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.

Wojewoda może na podstawie odrębnych uzgodnień lub wniosku kierownika jednostki organizacyjnej objąć ochroną obiekty i zakłady nie wymienione w ustawie.

Umieszczenie w wykazie wyżej wymienionych obszarów, obiektów i urządzeń, następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Ponadto - przedstawiciel Wojewody uczestniczy w pracach komisji egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony.

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach