Jesteś tutaj

Numer alarmowy 999

System powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego na terenie województwa wielkopolskiego oparty jest na powszechnie stosowanych numerach alarmowych:


112

999

998

997Europejski Numer Alarmowy

Ratownictwo Medyczne

Państwowa Straż Pożarna

Policja


Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2016 poz. 1489 t.j.) dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest zobowiązany zapewnić użytkownikom końcowym swojej sieci, w tym korzystającym z aparatów publicznych, bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi. Dodatkowo taki dostawca winien zapewnić kierowanie połączeń do numeru alarmowego 112 do centrum powiadamiania ratunkowego oraz połączeń do innych numerów alarmowych do właściwych terytorialnie jednostek służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.  

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) przygotował Numery Kierowania Alarmowego (NKA) dla służb obsługujących wywołania na numery alarmowe, w tym na numer alarmowy 999. Tablice z NKA są dostępne na stronie internetowej UKE (www.uke.gov.pl) i stanowią jedyne wiarygodne źródło informacji o obszarach kierowania wywołań na numery alarmowe dla operatorów telekomunikacyjnych. Aktualizacja Tablic dokonywana jest za pośrednictwem UKE przez spółkę Telekomunikacja Polska S.A. (TP).

W związku z pojawiającymi się w trakcie uruchamiania NKA przez spółkę Telekomunikacja Polska S.A. problemami związanymi z niedostatecznym obiegiem informacji od służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, wprowadzono następującą procedurę informowania o zmianach lokalizacji abonentów numerów służb alarmowych i kierowaniu wywołań na numery alarmowe:

  1. Informacje od poszczególnych służb (uprawnionych do dokonywania zmian na szczeblu powiatu lub województwa) o zmianach lokalizacji abonentów numerów służb alarmowych powinny być przekazywane do UKE, z kopią do TP. W przypadku zmian dotyczących abonentów numeru alarmowego 999 informacja o zmianie powinna być poprzedzona pisemną zgodą wojewody potwierdzającą ujęcie przedmiotowej zmiany w wojewódzkim planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
  2. UKE, po zaopiniowaniu, przekazuje ww. informacje drogą elektroniczną i pisemną, w terminie do dwóch dni roboczych, do TP celem realizacji. W przypadku braku pozytywnej opinii UKE co do zaproponowanych zmian, UKE zwraca się do służby o dodatkowe wyjaśnienia. Informacje od służb powinny zawierać dane kontaktowe (telefon i/lub adres e-mail).
  3. Ustala się 2-tygodniowy okres, konieczny na wprowadzenie zmian w sieciach telekomunikacyjnych, od momentu uzyskania przez TP od UKE zaopiniowanej informacji od służb o planowanych zmianach. W przypadkach, gdy konieczne okażą się wywiady techniczne i procesy inwestycyjne po stronie TP, służby ustalają indywidualnie z TP czas konieczny do wprowadzenia zmian z jednoczesnym powiadomieniem UKE o ostatecznym terminie zmiany kierowania wywołań.
  4. Z chwilą zrealizowania zmian przez TP, TP przekazuje do UKE drogą elektroniczną na adres: numeracja@uke.gov.pl informację o tym fakcie. Po dokonaniu zmian NKA, TP przekazuje zaktualizowaną Tablicę NKA, którą UKE niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej Urzędu. Następnie UKE przekazuje niezwłocznie wnioskodawcy (telefonicznie lub drogą elektroniczną) informację o zmianie kierowania połączeń zgodnie ze zgłoszonym zamówieniem.
  5. Wszelkie zmiany dotyczące zmian lokalizacji i kierowania powinny być planowane tak, aby nie przypadały na dni charakteryzujące się wzmożonym ruchem telekomunikacyjnym (święta państwowe, Wielkanoc, Boże Narodzenie, Sylwester, Nowy Rok itp.), gdyż może to powodować wystąpienie błędów podczas przełączeń, a także powinny uwzględniać wyżej wymienione terminy realizacji.

Numer alarmowy 112

meteoalarm

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach