Jesteś tutaj

Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy

Kwalifikowana pierwsza pomoc, są to czynności podejmowane wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratownika, który jest członkiem jednostek współpracujących z systemem PRM.

Ratownikiem może być osoba:

 1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem PRM, lub będąca członkiem tych jednostek;
 3. posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika;
 4. której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Podmiot zamierzający prowadzić kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy jest zobowiązany uzyskać zatwierdzenie programu kursu przez właściwego wojewodę ze względu na swoją siedzibę. Wojewoda zatwierdza program kursu po:

 1. stwierdzeniu jego zgodności z ramowym programem kursu, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. 2007 nr 60 poz. 408);
 2. przeprowadzeniu weryfikacji kwalifikacji kadry dydaktycznej, a także spełnieniu wymagań w zakresie wyposażenia sal ćwiczeniowych.

Odmowa zatwierdzenia oraz cofnięcie zatwierdzenia programu kursu przez wojewodę następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Każda zmiana programu kursu obejmująca zakres merytoryczny dokonana przez podmiot, który uzyskał zatwierdzenie programu kursu wymaga ponownego zatwierdzenia przez wojewodę.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. 2007 nr 60 poz. 408) określa:

 1. ramowy program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 2. kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej kurs;
 3. sposób przeprowadzania egzaminu kończącego kurs;
 4. skład, tryb powoływania i odwoływania komisji egzaminacyjnej;
 5. okres ważności i wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika. W ramach nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne wojewoda jest uprawniony do przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Wykaz podmiotów, którym Wojewoda Wielkopolski zatwierdził program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Numer alarmowy 112

meteoalarm

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach