Jesteś tutaj

Centrum Powiadamiania Ratunkowego (ZK-VIII) - zadania

Do zakresu działania Oddziału: CPR należy w szczególności:

 1. pełnienie całodobowych dyżurów przez operatorów numerów alarmowych;
 2. obsługa zgłoszeń alarmowych, z wyłączeniem systemów sygnalizacji pożarowej, w tym:
  1. odbiór zgłoszenia alarmowego,
  2. powiązanie zgłoszenia alarmowego z danymi teleadresowymi miejsca zgłoszenia oraz jego pozycją geograficzną,
  3. wybór odpowiedniej grupy podmiotów, do której zostaną skierowane zgromadzone dane o zgłoszeniu alarmowym,
  4. przekazanie, gdy zachodzi taka potrzeba, zgromadzonych danych drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, a w uzasadnionych przypadkach wraz z przekierowaniem połączenia telefonicznego, zgodnie z kwalifikacją zgłoszenia, do Policji, Państwowej Straży Pożarnej, dysponentów ZRM lub do podmiotów, których numery telefoniczne są obsługiwane w ramach SPR,
  5. wymiana danych o zgłoszeniach alarmowych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym z Policją, Państwową Strażą Pożarną, dysponentami ZRM lub innymi podmiotami, których numery telefoniczne są obsługiwane w ramach SPR;
 3. obsługa zgłoszeń alarmowych z Polski o zdarzeniach mających miejsce na terenie innego kraju lub zgłoszeń alarmowych o zdarzeniach mających miejsce na terenie Polski, zgłaszanych do centrum powiadamiania ratunkowego w Europie, z wykorzystaniem bazy Europejskiego Stowarzyszenia Numeru Alarmowego 112;
 4. ewidencjonowanie i przechowywanie w systemie teleinformatycznym danych dotyczących treści zgłoszeń alarmowych, w tym nagrań rozmów telefonicznych;
 5. wykonywanie analiz związanych z funkcjonowaniem SPR na obszarze obsługiwanym przez CPR oraz tworzenie statystyk w zakresie liczby, rodzaju oraz czasów realizacji zgłoszeń alarmowych;
 6. wymiana informacji i danych, z wyłączeniem danych osobowych, na potrzeby analiz z Policją, Państwową Strażą Pożarną, dysponentami ZRM oraz podmiotami, których numery telefoniczne są obsługiwane w ramach SPR;
 7. bieżące nadzorowanie funkcjonowania numeru alarmowego 999 poprzez współpracę z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, operatorami telekomunikacyjnymi oraz dysponentami ZRM;
 8. prowadzenie szkoleń operatorów numeru alarmowego zatrudnionych w CPR na terenie całego kraju;
 9. współpraca oraz wymiana informacji z Oddziałem: WCZK;
 10. udostępnianie na wniosek Policji, sądu i prokuratury, zapisu nagrań rozmów kierowanych na numer alarmowy 112;
 11. opracowywanie zasad funkcjonowania Oddziału: CPR;
 12. opracowywanie planu postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych;
 13. opracowywanie zasad organizacji pracy operatorów numerów alarmowych, obsługi administracyjnej, obsługi technicznej i psychologa;
 14. opracowywanie planu zwiększania obsady osobowej Oddziału: CPR w sytuacjach nadzwyczajnych;
 15. opracowywanie wykazu podmiotów ratowniczych oraz innych podmiotów, do których zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia lub środowiska, funkcjonujących na terenie działania CPR wraz z ich danymi kontaktowymi i obszarem działania oraz aktualizowanie tego wykazu;
 16. opracowywanie i aktualizacja wojewódzkiego planu działania systemu PRM we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami oraz podawanie tego planu do publicznej wiadomości;
 17. określanie liczby i rozmieszczenia ZRM oraz SOR na podstawie analizy czasu dotarcia na miejsce zdarzenia oraz do szpitala;
 18. prowadzenie ewidencji jednostek systemu PRM;
 19. sporządzanie informacji i analiz z bieżącego funkcjonowania systemu PRM na potrzeby ministra właściwego do spraw zdrowia;
 20. określanie obszarów działania i rejonów operacyjnych ZRM;
 21. kalkulowanie kosztów działalności specjalistycznych i podstawowych ZRM oraz stanowisk dyspozytora medycznego;
 22. określanie stawek dobowej gotowości ZRM;
 23. opracowywanie oraz przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia założeń dotyczących finansowania ZRM;
 24. współpraca z WOW NFZ w zakresie treści porozumienia, którego przedmiotem jest powierzenie dyrektorowi WOW NFZ zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami ZRM, rozliczeniem i kontrolą wykonania tych umów;
 25. nadzór nad realizacją porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą a dyrektorem WOW NFZ oraz opracowywanie aneksów do niniejszego porozumienia, w szczególności poprzez:
  1. nadzór nad rozliczeniem dotacji celowej na działalność ZRM – zestawienia miesięczne oraz rozliczenia roczne,
  2. udział w roli obserwatora w postępowaniach prowadzonych w celu zawarcia umów z dysponentami ZRM;
 26. uchylony
 27. nadzór nad SOR w zakresie organizacji i wyposażenia poprzez współpracę z WOW NFZ oraz pozyskiwanie danych od podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 28. opracowywanie analizy kosztów funkcjonowania SOR na podstawie zestawień przekazywanych przez dysponentów SOR;
 29. prowadzenie ewidencji centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego;
 30. nadzór nad organizacją lądowisk oraz innych miejsc do startów i lądowań lotniczych ZRM poprzez współpracę z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz jednostkami samorządu terytorialnego;
 31. opracowywanie charakterystyki potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia mogących wystąpić na obszarze województwa;
 32. opracowywanie sposobu koordynowania działań ZRM w przypadku zdarzeń mnogich i masowych oraz w sytuacjach wymagających użycia ZRM spoza rejonu operacyjnego dysponenta jednostek;
 33. współpraca z organami administracji publicznej oraz wojewodami z województw ościennych w zakresie określania sposobu współdziałania jednostek systemu PRM, zapewniającego sprawne i skuteczne ratowanie życia i zdrowia ludzi, bez względu na przebieg granic województw;
 34. określanie sposobu współpracy jednostek systemu PRM ze służbami ustawowo powołanymi do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz z jednostkami współpracującymi z systemem;
 35. współpraca z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie opracowywania oraz aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego;
 36. koordynowanie łączności radiowej systemu PRM;
 37. przyjmowanie wniosków o wydanie kart doskonalenia zawodowego, ewidencjonowanie oraz wydawanie kart doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych;
 38. realizacja szkoleń dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych;
 39. weryfikowanie zgodności programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz kwalifikacji kadry dydaktycznej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia;
 40. przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie zatwierdzenia, odmowy zatwierdzenia lub cofnięcia zatwierdzenia programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 41. uchylony;
 42. uchylony;
 43. przeprowadzanie postępowań wyjaśniających związanych z funkcjonowaniem systemu PRM oraz współpraca w tym zakresie z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny ratunkowej;
 44. nadzór nad systemem pozycjonowania satelitarnego ZRM oraz jego funkcjonowania, w szczególności poprzez:
  1. współpracę z dyspozytorami medycznymi,
  2. bieżący monitoring systemu nadzoru nad ZRM,
  3. opracowywanie raportów związanych z funkcjonowaniem ZRM;
 45. analiza zabezpieczenia medycznego imprez masowych;
 46. planowanie, organizacja, nadzór oraz koordynacja funkcjonowania skoncentrowanych dyspozytorni medycznych;
 47. organizowanie działania oraz prowadzenie nadzoru nad Systemem Wspomagania Dowodzenia PRM;
 48. współuczestnictwo w realizacji zadań z wykazu przedsięwzięć i procedur SZK;
 49. prowadzenie listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych;
 50. prowadzenie rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Numer alarmowy 112

meteoalarm

Prognoza zjawisk meteorologicznych

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach