Jesteś tutaj

Akty prawne

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.87, ust.1.
 

Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, z wyjątkami określonymi ustawowo na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2017 poz. 1523).
W związku z elektronizacją aktów normatywnych od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski wydawane są w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.


Ustawy

Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1320 z późn. zm.
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców

Dz.U. 2018 poz. 1459 z późn. zm.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej


Rozporządzenia

Dz.U. 2001 nr 32 poz. 363
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad koordynacji działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa

Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1090 z późn. zm.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony

Dz.U. 2004 nr 16 poz. 151 z późn. zm.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych

Dz.U. 2004 nr 16 poz. 152
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

Dz.U. 2004 nr 34 poz. 294
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach

Dz.U. 2004 nr 98 poz. 978 z późn. zm.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

Dz.U. 2004 nr 152 poz. 1599 z późn. zm.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego

Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1855 z późn. zm.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa

Dz.U. 2004 nr 181 poz. 1872 z późn. zm.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2055 z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zajmowania lub rekwirowania transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego

Dz.U. 2004 nr 203 poz. 2081 z późn. zm.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2136 z późn. zm.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2218
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa

Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2307 z późn. zm.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2627
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie powoływania do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

Dz.U. 2005 nr 17 poz. 143
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia osób odbywających ćwiczenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

Dz.U. 2005 nr 187 poz. 1568
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

Dz.U. 2007 nr 106 poz. 724
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej

Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1612
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa

Dz.U. 2011 nr 159 poz. 948
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego

Dz.U. 2013 poz. 1733
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

Dz.U. 2014 poz. 3
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej

Dz.U. 2014 poz. 368
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie danych niezbędnych do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa

Dz.U. 2014 poz. 1087
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa

Dz.U. 2015 poz. 1871 z późn. zm.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

Dz.U. 2015 poz. 1829
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego

Dz.U. 2016 poz. 1735
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U.2018 poz. 1982
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

Dz.U. 2019 poz. 74
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

 

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach