Jesteś tutaj

Akty prawne

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.87, ust.1.
 

Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, z wyjątkami określonymi ustawowo na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2017 poz. 1523).
W związku z elektronizacją aktów normatywnych od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski wydawane są w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.


Ustawy

Dz.U. 2018 nr 620
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Dz.U. 2018 poz. 792 z późn. zm.
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe

Dz.U. 2018 poz. 928 z późn. zm.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

Dz.U. 2018 poz. 1459 z późn. zm.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2018 poz. 1870 z późn. zm.
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Dz.U. 2018 poz. 2142 z późn. zm.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

Dz.U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne


Rozporządzenia

Dz.U. 1993 nr 74 poz. 348
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1993 r. w sprawie przyznawania zakwaterowania i bezpłatnego wyżywienia lub równoważnika pieniężnego oraz zwrotu kosztów przejazdu osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej

Dz.U. 1993 nr 91 poz. 421
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności

Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1108
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi)

Dz.U. 2001 nr 144 poz. 1619
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania w sprawach o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz w razie śmierci ratownika odbywającego zasadniczą służbę w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej

Dz.U. 2002 nr 96 poz. 850
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa obrony cywilnej kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin

Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1391 z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej
zmiany: Dz.U. 2018 poz. 876

Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1065
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności

Dz.U. 2005 nr 20 poz. 169 z późn. zm.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych

Dz.U. 2005 nr 60 poz. 518
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska

Dz.U. 2005 nr 60 poz. 519
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej

Dz.U. 2005 nr 84 poz. 722
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej

Dz.U. 2006 nr 83 poz. 576
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupełnień

Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1733 z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)

Dz.U. 2011 nr 16 poz. 73
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej

Dz.U. 2013 poz. 96
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach


Oświadczenia

Dz.U. 1936 nr 6 poz. 66
Oświadczenie Rządowe z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu państw do konwencji o bombardowaniu przez morskie siły zbrojne w czasie wojny z dnia 18 października 1907 r. oraz jej ratyfikacji

Dz.U. 1936 nr 6 poz. 68
Oświadczenie Rządowe z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu państw do konwencji o pewnych ograniczeniach w wykonywaniu prawa zdobyczy podczas wojny morskiej z dnia 18 października 1907 r. oraz jej ratyfikacji


Konwencje

Dz.U. 1927 nr 21 poz. 161
Konwencja dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej

Dz.U. 1956 nr 38 poz. 171
Konwencje o Ochronie Ofiar Wojny, podpisane w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U. 1992 nr 41 poz. 175 z późn. zm.
Protokoły Dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r.,
dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II), sporządzone w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r.


Zarządzenia

M.P. 1995 nr 6 poz. 100
Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wzoru oznak w obronie cywilnej, sposobu noszenia tych oznak i umundurowania oraz norm umundurowania przysługującego osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej
zmiany: M.P. 1995 nr 39 poz. 470 (§1)

Zarządzenie 60/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2016 r.
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w województwie wielkopolskim.

Zarządzenie 568/16 Wojewody Wielkopolskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Województwa Wielkopolskiego.

Zarządzenie Nr 237/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach