Jesteś tutaj

Akty prawne

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.87, ust.1.
 

Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, z wyjątkami określonymi ustawowo na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2017 poz. 1523).
W związku z elektronizacją aktów normatywnych od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski wydawane są w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.


Dz.U. 1992 nr 41 poz. 175
Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskiej z dnia 12 sierpnia 1949 r. dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konflitków zbrojnych - Rozdział VI, art. 61.

Ustawy

Dz.U. 2017 poz. 1846
Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych

Dz.U. 2018 poz. 395
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Dz.U. 2018 poz. 945
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

Dz.U. 2018 poz. 1202
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

Dz.U. 2018 poz. 1459 z późn. zm.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenia

Dz.U. 2002 nr 96 poz. 850
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego działania Szefa Obrony Cywilnej, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin.

Dz.U. 2012 poz. 741
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach

 

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach