Jesteś tutaj

Akty prawne

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.87, ust.1.

 

paragraf Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, z wyjątkami określonymi ustawowo na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2016 poz. 296).
W związku z elektronizacją aktów normatywnych od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski wydawane są w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.


Ustawy

Dz.U. 2017 poz. 209 t.j.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Dz.U. 2014 poz. 333
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

Dz.U. 2016 poz. 886 t.j.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym

Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1955
Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

Dz.U. 2015 poz. 2139 t.j.
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Dz.U. 2016 poz. 1432 t.j.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

Zarządzenia

Zarządzenie nr 252/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Numer alarmowy 112

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach