Jesteś tutaj

Akty prawne

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.87, ust.1.
 

Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, z wyjątkami określonymi ustawowo na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2016 poz. 296).
W związku z elektronizacją aktów normatywnych od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski wydawane są w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Internetowy System Aktów Prawnych - Sejm RP

Rządowe Centrum Legislacji


Podstawowe akty prawne związane z zakresem działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu:

Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.

Dz U. 2017, poz. 1430 t.j.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2017 poz. 209 t.j.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym

Dz.U. 2016 poz. 1868 t.j.
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Dz.U. 2013 poz. 1635 z późn. zm.
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego 

Dz.U. 2017 nr 736 t.j.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Dz.U. 2015 poz. 525 t.j.
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zm.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego


Akty prawne w zakresie:

Numer alarmowy 112

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach